Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin I Regionalnej Parafiady w Prostyni

O PROGRAMIE

PARAFIADA jest autorskim programem Zakonu Pijarów stworzonym w roku 1988 na bazie starożytnej greckiej triady STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA i doświadczeń zdobytych w 400-letniej tradycji szkoły kalasantyńskiej.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza posiada prawa autorskie do programu pn. PARAFIADA. Na podstawie tego programu został stworzony całoroczny, wielostopniowy system współzawodnictwa parafiadowego, którego celem jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności zgodnie z triadą STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA zmierzających do pełnego i harmonijnego rozwoju osobowego dzieci i młodzieży wszystkich poziomów nauczania.

Partnerami Stowarzyszenia Parafiada w realizacji tego programu są parafie, szkoły, kluby, domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe i kościelne oraz instytucje państwowe, władze samorządowe i oświatowe wszystkich szczebli w kraju i zagranicą. Program PARAFIADA łączy w nowatorski sposób edukację formalną i nieformalną oraz aktywizuje społeczność lokalną wokół troski o wszechstronne i harmonijne przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia.

Stowarzyszenie zrealizowało na bazie Parafiady Dzieci i Młodzieży międzynarodowy projekt pn. ”Sport uczy i łączy wszystkich ”, który został wyróżniony w Europejskim Roku Edukacji poprzez Sport 2004 oraz projekt pn. ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, który został wpisany jako inicjatywa polska w Kalendarz Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego 2005.

Działania te zyskały uznanie i pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską PRO PUBLICO BONO 2003 w kategorii inicjatyw edukacyjnych oraz nagrodę TOTUS za rok 2004 w kategorii ”Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” za realizowany od kilkunastu lat wszechstronny program edukacji młodych pokoleń, szczególnie za projekt: Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. W 2006 roku Stowarzyszenie Parafiada otrzymało NAGRODĘ BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, natomiast w 2009 roku nagrodę FAIR PLAY Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Program wspaniale wpisuje się w inicjatywy edukacyjno-wychowawcze, charytatywne i profilaktyczne, które promują człowieka i zmierzają do budowy prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.

ORGANIZATOR

 Organizatorem Parafiady jest Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni.

 UCZESTNICTWO

Współzawodnictwo parafiadowe oparte jest na starogreckiej triadzie: Stadion – Teatr - Świątynia

Współzawodnictwo parafiadowe obejmuje: 4 dyscypliny sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, skok w dal, rzut piłeczką palantową), a także 3 konkursy (wiedzy, plastyczny, wokalny).

Współzawodnictwo parafiadowe organizowane jest dla dziewcząt i chłopców drużynowo
w następujących kategoriach:

I kategoria - szkoła podstawowa klasy IV -VI

II kategoria - gimnazjum  klasy I – III

Drużyny dokonują zgłoszenia elektronicznie lub faksem.

Za deklarację uznaje się pisemne zgłoszenie zgodne z załącznikami, zawierające listę uczestników i nazwiska opiekunów potwierdzoną podpisem i pieczęcią placówki. Przedstawienie w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji dyskwalifikuje całą reprezentację
z udziału w imprezie.

W skład każdej reprezentacji wchodzi maksymalnie 10 uczestników i co najmniej 1 opiekun.

OPIEKUNOWIE

Każda reprezentacja ma liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami
o wypoczynku zorganizowanym.

Opiekunami mogą być czynni nauczyciele, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, trenerzy klubów sportowych oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualne uprawnienia opiekuna grup kolonijnych.

Każda osoba niepełnosprawna powinna mieć zapewnioną pełną opiekę ze strony opiekuna.

TERMIN I MIEJSCE 

Regionalna  Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku  na terenie ZSG im. Jana Pawła II w Prostyni. Rozpocznie się Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Prostyni.

PROGRAM

Program I Regionalnej Parafiady Dzieci i Młodzieży tworzą trzy wzajemnie uzupełniające się części: Stadion, Teatr, Świątynia

Dla każdej kategorii program sportowo-rekreacyjny obejmuje współzawodnictwo sportowe w 4 dyscyplinach, w tym w 3 konkurencjach.  Współzawodnictwo sportowe przedstawione jest  jest w załączonych regulaminach. Program kulturalno-religijno - oświatowy obejmuje współzawodnictwo w konkursach: wiedzy, plastycznym i  wokalnym. Współzawodnictwo tej części programu rozpisane jest w regulaminach poszczególnych konkursów.

WSPÓŁZAWODNICTWO, KLASYFIKACJA, NAGRODY

Współzawodnictwo zgodnie z triadą Stadion – Teatr - Świątynia jest podstawą klasyfikacji zespołowej.

Udział w każdej z trzech części programu podlega punktacji  zespołowej . 

Zasady klasyfikacji

  1. Punktacji podlegają wszystkie reprezentacje, które startowały w poszczególnych dyscyplinach oraz brały udział w konkursach wiedzy, wokalnym plastycznym.
  2. Punktowane są 3 starty w konkurencjach sportowych oraz w 3 konkursach z części programu Teatr i Świątynia.
  3. Ogólna klasyfikacja wyników jest sumą punktów zdobytych przez poszczególnych przedstawicieli reprezentacji. 
  4. Punktacji dokonuje się według następującego klucza:

 Miejsce

Liczba punktów 

 I miejsce

5 pkt. 

 II miejsce

4 pkt. 

 III miejsce

 3 pkt.

 IV miejsce

2 pkt.

 V miejsce

 1 pkt. 

Liczba miejsc i ilość punktów zależy od ilości drużyn zgłoszonych do rywalizacji.

Za miejsca od I do III przewidziane są okolicznościowe medale, puchary, dyplomy i nagrody. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.

Każdy reprezentant ma prawo startu: maksymalnie w 2 konkurencjach sportowych. 

W stosunku do uczestników, którzy nie będą stosować się do postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wyciągnięte następujące konsekwencje: upomnienie dla uczestnika oraz opiekunów reprezentacji.

W przypadku notorycznego przekraczania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: wykluczenia uczestnika z możliwości udziału w najbliższej Parafiadzie, przekazania informacji do placówki, którą reprezentuje uczestnik, w skrajnych przypadkach do wykluczenia całej reprezentacji z dalszego udziału w Parafiadzie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Udział w I Regionalnej  Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Prostyni zgłasza się, zgodnie
z formularzami w  terminie do 5 czerwca 2017r.

Zgłoszenia niezgodne z formularzem nie będą rejestrowane.

WARUNKI UDZIAŁU

Organizatorzy zapewniają  jeden posiłek.

Opiekunowie sprawują opiekę nad swoją reprezentacją.

Dowóz na Parafiadę uczestnicy organizują we własnym zakresie.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników i ich opiekunów w czasie trwania I Regionalnej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Prostyni.

O chorobach, wypadkach itp. należy niezwłocznie powiadomić opiekuna grupy pomoc medyczną.

Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.

WOLONTARIAT

Realizacja programu współzawodnictwa parafiadowego jest oparta w dużym stopniu na zaangażowaniu wolontariuszy.

Wolontariusze mogą podejmować różne  zadania określone przez organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach szczególnych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo rozstrzygania.

Organizator  Parafiady zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji programu.

Udział w Parafiadzie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych i promocyjnych parafiady zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

 

14 DH "SOKOŁY"

Grafika losowa

4.jpgPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.