Rzecznik Praw Ucznia

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń.
Rzecznik Praw Ucznia  jest osobą ułatwiająca podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

W swojej pracy Rzecznik zmierza do tego, aby uczniowie:

 

 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego
 • znali i rozumieli pojęcie „norma, prawo, obowiązek”
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i      rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów
 • rozróżniali dobro i zło w sytuacjach życia codziennego i nie byli na nie obojętni
 • byli świadomi swoich praw i obowiązków
 • rozwijali swoja kulturę ii umieli współżyć w społeczności uczniowskiej.

 

Chciałabym, aby szkoła, do której uczęszczają nasi uczniowie była otwarta, ciepła i przyjazna zarówno dla uczniów jak i rodziców.

 

 • By każdy czuł się w niej bezpiecznie
 • By odnalazł w niej swoje miejsce
 • By każdy mógł odnaleźć w niej warunki do swojej realizacji
 • By każdy mógł wracać do niej pamięcią wyłącznie dobrymi wspomnieniami

 

Środki działania Rzecznika:

 

 • Załatwianie indywidualnych skarg
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom)
 • Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem)
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły

 

Szkolny rzecznik może:

 

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii psychologa,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

 

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważny i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 

MOŻESZ ZE MNĄ POROZMAWIAĆ!