Rola pedagoga szkolnego

ROLA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • Rozpoznawanie trudności wychowawczych i dydatktycznych uczniów,
 • Współpraca z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne jak również spotkania na wywiadówkach.
 • Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu,
 • Zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi,
 • Koordynowanie pracy w zakresie profilaktyki opiekuńczo – wychowaczej,
 • Pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

   

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami,);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.