Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Godziny pracy

Drogi Uczniu !!!

możesz zwrócić  się do pedagoga szkolnego zawsze wtedy , gdy :

 • nie radzisz Sobie z programem  nauczania :
 • ktoś naruszy Twoje prawa ;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc ;
 • nie potrafisz porozumieć się rodzicami ;
 • potrzebujesz pomocy i rady ;
 • chcesz porozmawiać z kimś życzliwym ;
 • chcesz poradzić się , wybierając przyszły zawód ,szkołę ponadgimnazjalną ;
 • chcesz po prostu porozmawiać w innej sprawi

  Godziny pracy pedagoga szkolnego

  w roku szkolnym 2015/2016

   

  Poniedziałek – 8.00 - 13.30

  Wtorek – SP w Kiełczewie

  Środa – 8.00 - 14.00

  Czwartek – 7.45 – 13. 15

  Piątek – 8.00 – 12.30

prezentacja

pokaz

Rola pedagoga szkolnego

ROLA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • Rozpoznawanie trudności wychowawczych i dydatktycznych uczniów,
 • Współpraca z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne jak również spotkania na wywiadówkach.
 • Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu,
 • Zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi,
 • Koordynowanie pracy w zakresie profilaktyki opiekuńczo – wychowaczej,
 • Pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

   

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami,);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń.
Rzecznik Praw Ucznia  jest osobą ułatwiająca podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

W swojej pracy Rzecznik zmierza do tego, aby uczniowie:

 

 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego
 • znali i rozumieli pojęcie „norma, prawo, obowiązek”
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i      rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów
 • rozróżniali dobro i zło w sytuacjach życia codziennego i nie byli na nie obojętni
 • byli świadomi swoich praw i obowiązków
 • rozwijali swoja kulturę ii umieli współżyć w społeczności uczniowskiej.

 

Chciałabym, aby szkoła, do której uczęszczają nasi uczniowie była otwarta, ciepła i przyjazna zarówno dla uczniów jak i rodziców.

 

 • By każdy czuł się w niej bezpiecznie
 • By odnalazł w niej swoje miejsce
 • By każdy mógł odnaleźć w niej warunki do swojej realizacji
 • By każdy mógł wracać do niej pamięcią wyłącznie dobrymi wspomnieniami

 

Środki działania Rzecznika:

 

 • Załatwianie indywidualnych skarg
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom)
 • Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem)
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły

 

Szkolny rzecznik może:

 

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii psychologa,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

 

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważny i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 

MOŻESZ ZE MNĄ POROZMAWIAĆ!

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.