Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Statut gimnazjum

STATUT PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM W  PROSTYNI

 

ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624).

 

Spis treści

 

 1. I. Postanowienia ogólne
 2. II. Cele i zadania gimnazjum
 3. III. Bezpieczeństwo w gimnazjum
 4. IV. Organy gimnazjum
 5. V. Organizacja gimnazjum
 6. VI. Pracownicy gimnazjum
 7. VII. Uczniowie
 8. VIII. Sposoby rozwiązywania sporów
 9. IX. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 10. X. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II- Publiczne Gimnazjum w Prostyni.
 2. Siedzibą gimnazjum jest miejscowość Prostyń.
 3. Adres gimnazjum- Prostyń 60, 07-319 Małkinia.
 4. Gimnazjum jest szkołą publiczną, która:

 

1)  zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

 

2)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

 

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 

4)      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

 

5)      realizuje ramowy plan nauczania,

 

6)      realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Małkinia Górna.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Obsługę finansową gimnazjum prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini.

 

§ 3

 

 1. Gimnazjum prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na poziomach nauczania w klasach I- III.
 2. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.
 3. Gimnazjum jest szkołą publiczną trzyletnią, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.
 4. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 5. Gimnazjum organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 4

 

 1. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Nazwa gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

II. CELE  I  ZADANIA  GIMNAZJU

 

§ 5

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy Gimnazjum i Program Profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

 

1)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

 

2)      traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

 

3)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 

4)      znalezienie w gimnazjum środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

 

5)      sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

 

6)      udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 6

 

 1. Gimnazjum stwarza warunki do nabywania wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów, promuje twórcze postawy, wspomaga rozwój zainteresowań, uczy życia i aktywności w grupie rówieśniczej, rozwija ciekawość szkolną, kształtuje zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego, a w szczególności- przygotowuje uczniów klasy III do egzaminu kończącego gimnazjum.
 2. Gimnazjum powinno wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej poprzez realizację programów nauczania.

 

§ 7

 

 1. Realizacja celów i zadań gimnazjum następuje poprzez:

 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne,

 

3)      ścieżki edukacyjne: czytelnicza i medialna, ekologiczna, europejska, filozoficzna, prozdrowotna, regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej, obronna,

 

4)      zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce,

 

5)      prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych,

 

7)      prowadzenie lekcji religii w gimnazjum,

 

8)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 1. Oddziaływanie wychowawcze skierowane na:

 

1)      stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,

 

2)      przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

 

3)      kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

 

4)      przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie,

 

5)      przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

 

6)      utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

 

7)      promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

 

8)      przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom), którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym, oraz uwrażliwienie wychowanków na problem biedy.

 

§ 8

 

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, gimnazjum udziela wsparcia poprzez:

 

1)      pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,

 

2)      zapewnienie pobytu uczniom w świetlicy szkolnej,

 

3)      zorganizowanie dożywiania,

 

4)      zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach posiadanych środków.

 

§ 9

 

 1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów gimnazjum zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w formie:

 

1)      kierowania na badania uczniów z trudnościami w nauce,

 

2)      wydawania zaleceń o nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, nauczaniu trybem gimnazjum specjalnego,

 

3)      spotkań terapeutycznych.

 

§ 10

 

 1. Celem zbiorowych i indywidualnych form współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami, a w szczególności:

 

1)      lepszego poznania poszczególnych uczniów na tle życia rodzinnego i szkolnego,

 

2)      uświadamiania rodzicom (prawnym opiekunom), iż nauczyciele troszczą się o wielostronny rozwój ich dziecka i pomoc rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędna,

 

3)      umożliwienia dwukierunkowego porozumiewania się nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) na zasadzie demokracji i partnerstwa,

 

4)      wymiany opinii i spostrzeżeń w sprawie rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego uczniów,

 

5)      sugerowania rodzicom (prawnym opiekunom) określonych form oddziaływań wychowawczych, z pomocą których mogliby oni wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu,

 

6)      ułatwienia nauczycielom zrozumienia stosunku ucznia do swych rodziców (prawnych opiekunów) i innych członków rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego,

 

7)      zdobycia wśród rodziców (prawnych opiekunów) oddanych przyjaciół i sojuszników gimnazjum w dziedzinie konkretnych poczynań wychowawczych i dydaktycznych na rzecz ogółu uczniów.

 

§ 11

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 

1)      znajomości zasad i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie,

 

2)      znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 

3)      rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 

5)      wyrażania i przekazywania kuratorium oświaty opinii na temat pracy gimnazjum,

 

6)      minimum 3 spotkań w roku szkolnym z wychowawcą klasy, a nauczycielami danego przedmiotu w miarę potrzeb.

 

§ 12

 

 1. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia odpowiada pedagog szkolny.
 2. Doradztwo zawodowe obejmuje gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o:

 

1)      rynku pracy,

 

2)      zasadach naboru do szkół ponadgimnazjalnych,

 

3)      wykorzystaniu posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

 

4)      przeciwwskazaniach zdrowotnych w zawodach,

 

5)      programach edukacyjnych w Unii Europejskiej,

 

6)      możliwościach dalszego kształcenia się uczniów niepełnosprawnych.

 

 1. Orientacja zawodowa i szkolna uwzględnia:

 

1)      doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,

 

2)      poznawanie świata zawodów,

 

3)      poznawanie preferencji zawodowych i możliwości ucznia,

 

4)      poznawanie ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobycia zawodu.

 

 1. Wspomaganie kariery szkolnej następuje poprzez:

 

1)      wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,

 

2)      rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

 

3)      radzenie sobie przez ucznia ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym,

 

4)      pomoc uczniom z niepowodzeniami szkolnymi.

 

III.  BEZPIECZEŃSTWO W GIMNAZJUM

 

§ 13

 

 1. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie.
 2. Gimnazjum zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w gimnazjum.
 3. Obiekty gimnazjum są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.
 4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem dyżurów nauczycieli.
 5. Gimnazjum zapewnia:

 

1)      nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się zajęciach,

 

2)      minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji gimnazjum,

 

3)      przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem gimnazjum liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać,

 

4)      zapoznanie pracowników ( szkolenia wstępne i okresowe ) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ruchu drogowego,

 

5)      dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,

 

6)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom, którzy tego potrzebują,

 

7)      zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w świetlicy szkolnej,

 

8)      utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności,

 

9)      uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 

 1. Szczegółowe regulaminy określają zasady bezpiecznego pobytu oraz pracy w klasopracowniach, hali sportowej, boiskach szkolnych, biblioteki, świetlicy szkolnej.
 2. Gimnazjum odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do gimnazjum do momentu wyjścia z niego.
 3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich życia lub zdrowia.
 4. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć ) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik gimnazjum.

 

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela lub inna usprawiedliwiona nieobecność ) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów ( również całych klas ) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

 

11.  Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów), w której podano dzień i godzinę wyjścia z gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić ucznia z lekcji po telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia.

 

12.  Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

 

13.  Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w gimnazjum ( u innego nauczyciela ) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.

 

§ 14

 

 1. W gimnazjum obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w gimnazjum oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych ustalonych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej.
 2. Przy organizacji szkolnych imprez i wycieczek organizator bierze pod uwagę możliwości finansowe rodziców (prawnych opiekunów), stara się pozyskać sponsorów współfinansujących w/w wyjazdy. Popularyzuje się wśród uczniów udział w bezpłatnych wycieczkach przedmiotowych i turystycznych ( wyjścia w teren wokół gimnazjum, wycieczki rowerowe).
 3. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) powinien być wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik będący nauczycielem, a w miarę potrzeby także opiekunowie. Osoby te są odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
 4. Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno- krajoznawczej udającej się poza teren gimnazjum w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba na grupę 25 uczniów.
 5. Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno- krajoznawczej udającej się poza teren gimnazjum z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość będącą siedzibą gimnazjum, opiekę powinna sprawować jedna osoba na grupę 15 uczniów.
 6. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy turystyczno- krajoznawczej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem.
 7. Wszyscy uczestnicy wycieczek (imprez) zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich, ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz regulaminu organizacji wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno- krajoznawczych.

 

§ 15

 

 1. Podczas pobytu w gimnazjum wszystkich uczniów obowiązuje strój schludny i czysty. Spódnica nie powinna być krótsza niż 10 cm nad kolanem. Ze względów higienicznych i porządkowych obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do gimnazjum (miękka i jasna podeszwa).
 2. Na wszystkich uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny galowy ustalony tradycją gimnazjum: chłopcy biała koszula i ciemne spodnie, dziewczęta biała bluzka i ciemna spódnica.
 3. Zabrania się uczniom przychodzenia do gimnazjum z ufarbowanymi włosami oraz w makijażu, chłopcom zabrania się przychodzenia w kolczykach. Zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich kolczyków, ostrych bransolet.
 4. Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz posiadania w gimnazjum urządzeń i przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia (petardy, lasery, ostre narzędzia, zapalniczki itp.)
 5. Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do gimnazjum przez uczniów ( biżuteria, telefony komórkowe, zegarki, pieniądze itp.)
 6. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum:

 

1)   podczas zajęć edukacyjnych i poza nimi obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego (aparat winien być wyłączony i schowany),

 

2)   nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione,

 

3)   nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w punkcie 6. skutkuje wymierzeniem kary, zgodnie ze Statutem Gimnazjum,

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa uczniom nie wolno biegać podczas przerw po korytarzu i po schodach.
 2. Wszyscy powinni dążyć do obniżenia hałasu w gimnazjum, szczególnie podczas przerw.

 

V.  ORGANY  GIMNAZJUM

 

§ 16

 

 1. Organami gimnazjum są:

 

1)   Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych,

 

2)   Rada Pedagogiczna,

 

3)   Rada Rodziców,

 

4)   Samorząd Uczniowski.

 

§ 17

 

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w szczególności:

 

1)      kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,

 

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji,

 

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum,

 

7)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 

8)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

9)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, przeprowadzanych w gimnazjum,

 

10)  stwarza warunki do działania w gimnazjum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum,

 

11)  kształtuje twórczą atmosferę pracy w gimnazjum, zapewnia właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami,

 

12)  współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami (prawnymi opiekunami), samorządem uczniowskim oraz instytucjami środowiskowymi,

 

13)  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,

 

14)  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej gimnazjum,

 

15)  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań,

 

16)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,

 

17)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 

18)  wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe,

 

19)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

 

20)  organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie takiego kształcenia,

 

 1. Dyrektor szkoły ma także prawo:

 

1)      zatrudniania i zwalniania pracowników,

 

2)      wydawania poleceń służbowych pracownikom gimnazjum,

 

3)      decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym funkcjonowaniu,

 

4)      decydowania o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum,

 

5)      zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza gimnazjum.

 

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

 

1)      poziom uzyskanych wyników nauczania przez uczniów,

 

2)      zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i Statutem Gimnazjum,

 

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku, stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej,

 

4)      celowość wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,

 

5)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji gimnazjum oraz zabezpieczenie pieczęci, dokumentów i druków ścisłego zarachowania.

 

§ 18

 

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą lub na wniosek członków rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

1)      zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

 

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

 

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

 

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

 

6)      opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

 

7)      opracowanie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, zatwierdzenie go oraz przeprowadzanie na bieżąco jego ewaluacji,

 

8)      opracowywanie zmian w Statucie Gimnazjum.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1)      organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 

2)      projekt planu finansowego gimnazjum,

 

3)      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Tryb zwoływania i zasady działania Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania rady.

 

§ 19

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Władzami samorządu są na szczeblu klas- samorządy klasowe, na szczeblu szkoły- Rada Uczniowska.
 2. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:

 

1)      przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

 

2)      występowanie do dyrektora szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

 

3)      gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,

 

4)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrektora gimnazjum.

 

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy gimnazjum, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 

2)      prawo do jawnej  i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

3)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 

4)      prawo redagowania i wydawania  gazety szkolnej,

 

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 1. Przedstawiciele Rady Uczniowskiej mogą uczestniczyć w klasyfikacyjnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej w punkcie dotyczącym wystawionych ocen zachowania. Mogą wnieść swoje wnioski i opinie.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa Regulamin Ucznia.
 3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi gimnazjum.
 4. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 20

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do gimnazjum. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

 

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów gimnazjum, organu prowadzącego gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach gimnazjum.
 2. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności gimnazjum, a także wnioskowania do organów gimnazjum w tym zakresie, a w szczególności:

 

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców (prawnych opiekunów) na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,

 

2)      współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

 

3)      gromadzenie funduszy dla wspierania działalności statutowej gimnazjum, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

 

4)      zapewnienie rodzicom (prawnym opiekunom), we współdziałaniu z nauczycielami gimnazjum prawa do:

 

a)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych  gimnazjum i  klasy,

 

b)   uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,

 

c)    znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 

d)   uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 

e)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy gimnazjum.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 

a)    Programu Wychowawczego Gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 

b)   Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów);

 

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania gimnazjum;

 

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

V. ORGANIZACJA  GIMNAZJUM

 

§ 21

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział (klasa).

 

§ 22

 

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 23

 

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być utworzone oddziały przysposabiające do pracy.
 2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą

 

§ 24

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych

 

§ 2

 

 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do dokonywania corocznego podziału oddziałów (klas) na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.
 2. Podział na grupy obowiązkowy jest:

 

1)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informatycznej- w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

 

2)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego. Zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddzialowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów,

 

3)      na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

 

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów, podziału na grupy na zajęcia, o których mowa w punkcie 2. 1), 2. 2) i 2.3 ) można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np.:

 

1)      zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

 

2)      zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

 

3)      koła zainteresowań.

 

i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

§ 26

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów ), organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, gimnazjum organizuje świetlicę.
 2. Świetlica szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów w zależności od grupy wiekowej.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Pomieszczenia świetlicy umożliwiają:

 

1)      odrobienie zadanych uczniom prac domowych,

 

2)      korzystanie z pomocy dydaktycznej nauczyciela wychowawcy, zabawy i gry rekreacyjne w grupach wiekowych.

 

 1. Nauczyciel wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom korzystającym ze świetlicy.
 2. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej.

 

§ 27

 

 1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej.
 2. Do zadań biblioteki należy:

 

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

 

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 

4)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

 

5)      wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

 

6)       udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno- wychowawczej,

 

7)      pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w kształceniu się i pracy zawodowej,

 

8)      otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,

 

9)      okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

 

10)  zapewnienia pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

 

 1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

 

1)      udostępnianie zbiorów,

 

2)      udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

 

3)      poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania,

 

4)      udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom, młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych materiałów,

 

5)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

 

6)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej,

 

7)      gromadzenie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

8)      opracowanie biblioteczne zbiorów,

 

9)      selekcja zbiorów przy współudziale nauczycieli,

 

10)  konserwacja zbiorów,

 

11)  organizacja warsztatu informacyjnego,

 

12)  opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, w tym terminarza zajęć dydaktyczno- wychowawczych przeprowadzanych w bibliotece przez nauczycieli przedmiotów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza.

 

4. Biblioteka współpracuje z pracownikami gimnazjum, Radą Rodziców, innymi   bibliotekami oraz instytucjami kulturalno- oświatowymi w zakresie:

 

1)      organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych,

 

2)      wymiany doświadczeń i informacji,

 

3)      realizacji programu dydaktyczno- wychowawczego.

 

5.   Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, pracownicy szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

 

6.  Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas trwania zajęć lekcyjnych.

 

7.    Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 

VI.  PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 28

 

 1. Zespół Szkół Gminnych zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zarządzeń zawartych w kodeksie pracy i regulaminie pracy.

 

§ 29

 

 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

 

1)      wypełniając czynności kierownicze w imieniu dyrektora szkoły działa w ramach udzielonych mu uprawnień,

 

2)      pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności,

 

3)      organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno-wychowawczą,

 

4)      wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 30

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

 

1)      Zakres dydaktycznych zadań nauczycieli, wychowawców:

 

a)    rytmiczne, prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego na podstawie programów nauczania zawierających podstawę programową,

 

b)   podanie rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom informacji o podręcznikach, ćwiczeniach wykorzystywanych na lekcjach oraz zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 

c)    stała troska o pomoce dydaktyczno- wychowawcze oraz gromadzenie i uzupełnianie ich nowymi środkami dydaktycznymi,

 

d)   bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów,

 

e)    przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych dla uczniów semestralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych,

 

f)    udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń,

 

g)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

 

h)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

 

i)     opieka nad młodszym nauczycielem,

 

j)     udział w doskonaleniu zawodowym.

 

2)      Zadania wychowawcze:

 

a)    otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

 

b)   planowanie pracy wychowawczej razem z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami,

 

c)    układanie planu pracy godzin do dyspozycji wychowawcy,

 

d)   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie celem koordynacji działań wychowawczych,

 

e)    utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) celem poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych,

 

f)    włączanie rodziców (prawnych opiekunów) w życie klasy i gimnazjum,

 

g)   współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

3)      Zadania opiekuńcze:

 

a)         systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się,

 

b)        organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich w wyznaczonym rejonie, zgodnie z regulaminem dyżurów nauczycieli,

 

c)         zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia życia lub zdrowia uczniów,

 

d)        zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie gimnazjum, a w razie potrzeby- do zawiadomienia pracownika obsługi gimnazjum o fakcie przebywania osób postronnych,

 

e)         zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie gimnazjum zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów,

 

f)         udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami losowymi stałej lub doraźnej pomocy finansowej, w ramach posiadanych środków.

 

§ 31

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują:

 

1)       zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie zmiany programów nauczania,

 

2)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 

3)       współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia,

 

4)       wspólne opiniowanie przygotowywanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 32

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Nauczyciel wychowawca w celu realizacji zadań:

 

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 

3)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

 1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale (klasie) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
 2. Utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

 

1)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci,

 

2)      współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

 

3)      włączanie ich w życie klasy i gimnazjum.

 

 1. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie gimnazjum określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, kontaktów z innymi nauczycielami, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów ustala Rada Pedagogiczna.
 3. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

10.  Nauczyciel wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

11.  W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy, w szczególności za:

 

1)      użycie wobec ucznia siły fizycznej,

 

2)      pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków farmakologicznych lub alkoholu,

 

3)      niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego konfliktu z klasą.

 

12.  Zmiana nauczyciela wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:

 

1)      wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

 

2)      zachodzą inne uzasadnione okoliczności.

 

13.  Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany nauczyciela wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 33

 

 1. W szkole pracuje pedagog szkolny.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

2)       określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli,

 

4)       podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

 

5)       wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

 

6)       działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. Zadania wymienione w pkt 2. pedagog realizuje:

 

1)      we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami gimnazjum i instytucjami pozaszkolnymi,

 

2)      we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 

 1. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez gimnazjum postanowień Konwencji o Prawach dziecka.
 2. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 34

 

1.  W szkole działa sekretariat prowadzący obsługę biurowo- administracyjną gimnazjum.

 

2.  Do zadań sekretariatu należy w szczególności:

 

1)   gromadzenie i przechowywanie informacji,

 

2)   wykonywanie prac administracyjno- biurowych,

 

3)      przyjmowanie interesantów,

 

4)      redagowanie pism,

 

5)      prowadzenie korespondencji,

 

6)      przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji,

 

7)      przyjmowanie i łączenie telefonów,

 

8)      prowadzenie i przechowywanie akt,

 

9)      gospodarowanie materiałami biurowymi.

 

3.  Sekretariat jest zobowiązany do ścisłej współpracy z pozostałymi organami gimnazjum.

 

VII.        UCZNIOWIE

 

§ 35

 

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

 

1)      z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie danego gimnazjum,

 

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Podziału uczniów do klas pierwszych równoległych dokonuje losowo dyrektor szkoły.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum,

 

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne,

 

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć edukacyjnych,

 

4)      informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
 3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 36

 

 1. Uczeń ma prawo do :

 

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniającym bezpieczeństwo przed formami przemocy fizycznej oraz ochrony,

 

3)      przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi czy wyjaśnień,

 

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

 

5)      swobody wyrażania swoich przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 

7)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pod nadzorem nauczyciela,

 

8)      sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz ustalonych sposobów kontroli tych postępów,

 

9)      bieżącej informacji o swoich ocenach z przedmiotów,

 

10)  wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum,

 

11)  reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

 

12)  organizowania zajęć kulturalnych i rozrywkowych za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły,

 

13)  korzystania z porad pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 

14)  dyskrecji w sprawach osobistych, korespondencji, uczuć,

 

15)  korzystania ze środków, którymi dysponuje Rada Rodziców,

 

16)  odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły,

 

17)  do zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami,

 

18)  uczestniczenia w wycieczkach i imprezach organizowanych przez gimnazjum.

 

§ 37

 

1. Uczeń ma obowiązek:

 

1)   systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i życiu gimnazjum,

 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

 

3)      właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

 

4)      w terminie do końca każdego miesiąca przedstawić wychowawcy pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:

 

a)         zaświadczenia lekarskiego, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż siedem dni roboczych,

 

b)        oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności nie dłuższej niż siedem dni roboczych ( usprawiedliwienia będą ważne tylko na drukach wprowadzonych przez gimnazjum),

 

5)      postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycję gimnazjum,

 

6)      godnego i kulturalnego zachowywania się w gimnazjum i poza nim, dbania o piękno mowy ojczystej,

 

7)      okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub samorządu szkolnego,

 

8)      przestrzegania zasad współżycia społecznego,

 

a)         właściwego zachowywania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów ( życzliwość, kultura osobista, stosowanie zwrotów grzecznościowych ),

 

b)        okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

 

c)         przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

 

d)        poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

 

e)         zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach poświęconych zachowaniu, chyba że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

 

9)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów- uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,

 

10)  przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w gimnazjum i otoczeniu,

 

11)  zmieniać obuwie wchodząc do budynku szkolnego,

 

12)  zawsze być czysto i schludnie ubrany,

 

13)  godnie reprezentować gimnazjum na zewnątrz,

 

14)  przestrzegać postanowień Statutu Gimnazjum.

 

§ 38

 

1.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum i Regulaminu Ucznia uczeń może być   ukarany:

 

1)   upomnieniem wychowawcy klasy,

 

2)   upomnieniem z naganą dyrektora szkoły,

 

3)   zawieszeniem terminowym prawa do udziału zawodach sportowych,

 

4)   przeniesieniem do równoległej klasy,

 

5)   za nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu Regulaminu Ucznia uczeń może zostać ukarany pracami społecznymi na rzecz gimnazjum wymiarze od 1 do 2 godzin,

 

6)   uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym  przeniesieniem do innego gimnazjum ( w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły i za zgodą kuratora).

 

 1. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy odbywa się po poinformowaniu jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek wychowawcy klasy zgłoszony do dyrektora szkoły.
 2. Przeniesienie do innego gimnazjum może nastąpić w następujących przypadkach:

 

1)   uczeń notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Gimnazjum,

 

2)   otrzymał inne kary zawarte w Statucie Gimnazjum,

 

3)   stosowne środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

 

4)   zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na postawę ucznia.

 

 1. Gimnazjum powiadamia sąd dla nieletnich, gdy:

 

1)                            uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,

 

2)   swoim postępowaniem zagraża zdrowiu lub życiu innych osób,

 

3)   dopuszcza się czynów łamiących prawo np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszenia,   rozprowadzanie narkotyków itp.,

 

4)   stosowne środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

 

 1. Uczeń może być ukarany za dokonane zniszczenia materialne na terenie gimnazjum karą pieniężną. O wyznaczonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Stosuje się gradację kar- od najmniej dotkliwej do najbardziej ostrej.
 4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.

 

10.  Uczeń w ciągu 7 dni od chwili powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o ukaraniu ma prawo odwołać się od kary zgodnie z procedurą odwoławczą.

 

11.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

§ 39

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję (kończy gimnazjum) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku      rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczniom, którzy wyróżniają się rzetelną nauką, wzorową postawą, wybitnymi osiągnięciami, pracą społeczną, działalnością i odwagą mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 4. W gimnazjum przyznawane są następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1)   nagroda książkowa,

 

2)   list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów),

 

3)   pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów,

 

4)   dyplom uznania.

 

 1. Nagrody książkowe na koniec roku otrzymują:

 

1)                            uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem,

 

2)                            laureaci i wyróżnieni w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,

 

3)   uczniowie, którzy zajęli 1-3 miejsce w innych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim,

 

4)                            uczniowie, którzy wyróżnili się działalnością i odwagą w sytuacjach szczególnych.

 

 1. Dyplom uznania otrzymuje uczeń :

 

1)   szczególnie wyróżniający się w danym przedmiocie,

 

2)   za 100 % frekwencję w ciągu roku szkolnego,

 

3)   który zajął 1-3 miejsce w konkursach organizowanych przez gimnazjum,

 

4)   wyróżniający się w pracy społecznej na rzecz gimnazjum i środowiska,

 

5)   który właściwie  reaguje  na przejawy ujemnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. O przyznaniu wyróżnień określonych w punkcie 4 decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.
 2. Dopuszcza się nagradzanie zbiorowe zespołu lub klasy (puchary, odznaki).

 

§ 40

 

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia, nagrody i kary ujęte są w Regulaminie Ucznia.

 

VIII.    SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

§ 41

 

 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami gimnazjum istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
 2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów gimnazjum.
 3. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do innych organów gimnazjum w terminie 7 dni.
 4. Każdy z organów gimnazjum rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu.
 5. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania.
 6. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów gimnazjum wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej:

 

1)   Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

 

a)    wychowawcy klasy lub Rady Uczniowskiej w zależności od rodzaju sprawy,

 

b)   pedagoga szkolnego,

 

c)    dyrektora szkoły.

 

2)   Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic (prawny opiekun), jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

 

a)    wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju sprawy,

 

b)   pedagoga szkolnego,

 

c)    dyrektora szkoły.

 

3)   Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

 

a)    klasowego zespołu nauczycielskiego,

 

b)   Rady Pedagogicznej,

 

c)    dyrektora szkoły.

 

 1. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor szkoły.
 2. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego gimnazjum lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni.
 3. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwo

 

IX.  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 42

 

 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Prostyni.
 2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
 3. Zasady przeprowadzania egzaminu klasy III regulują odrębne przepisy.

 

§ 43

 

 1. Podstawy prawne ZWO to:

 

1)      Statut Publicznego Gimnazjum w Prostyni,

 

2)      standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów,

 

3)      podstawa programowa kształcenia ogólnego,

 

4)      zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych.

 

§ 44

 

 1. Punktem wyjściowym procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów, jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zestawu cech osobowych, jakie edukacja szkolna powinna u niego wykształcić i rozwinąć. Opis oczekiwanych cech osobowych absolwenta to pewien ideał, do którego prowadzić powinna działalność pedagogiczna gimnazjum. Tę ostatnią traktować należy jako całość, obejmującą zarówno proces dydaktyczny, organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrektora szkoły, jak również całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 45

 

 1. Ocena postępów w nauce i w zachowaniu dokonywana jest w szczególności w związku  z klasyfikacją semestralną i roczną, odzwierciedlana w postaci stopni z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 

§ 46

 

 1. Ocenianiu podlegają:

 

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 

2)      zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Gimnazjum.

 

§ 47

 

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 

3)      ocenianie bieżące,

 

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 

5)      ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 57 ust. 1 i § 61 ust. 1.

 

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 48

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnych) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 

§ 49

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnych opiekunom).

 

§ 50

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 51

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 52

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony  w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 

§ 53

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

§ 54

 

 1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej, ale porównywalnym wypełnieniu zajęciami. Semestr I kończy się w pierwszy piątek po 10 stycznia i zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną, a semestr II- radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.
 2. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie ze skalą w § 57 ust. 1 i § 61 ust.1.
 3. Klasyfikacja semestralna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 57 ust. 4 i § 58 ust.3, oraz oceny z religii, zgodnie ze skalą w § 57 ust. 1 i § 61 ust.1.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 55

 

 1. Na trzy tygodnie przed planowanym semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawiają przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ołówkiem w dzienniku.
 2. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach z zajęć edukacyjnych, o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
 3. Pisemną informację o przewidywanych dla ucznia semestralnych ocenach z zajęć edukacyjnych i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi wychowawca przesyła przez ucznia rodzicom (prawnym opiekunom), co najmniej na dwa tygodnie przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Zawiadomienie powinno być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i zwrócone przez ucznia. Niedostarczenie pisma przez ucznia lub sfałszowanie podpisu rodziców (prawnych opiekunów) nie obciąża gimnazjum.
 4. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. Nie odebranie przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie pisemnej informacji o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi nie obciąża gimnazjum.

 

§ 56

 

 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana dla ucznia roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, gdy wykaże się odpowiednio wiedzą i umiejętnościami.
 2. Formą poprawy oceny jest roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, zgodny z wymaganiami na ocenę o stopień wyższą od przewidywanej dla ucznia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel z uczniem, jednak nie później niż tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 4. Uczeń uzyskuje klasyfikacyjną ocenę wyższą niż przewidywana, jeżeli napisze sprawdzian na ocenę, o którą się ubiega. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę klasyfikacyjną przewidywaną przez nauczyciela.

 

§ 57

 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne semestralne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1)      stopień celujący - 6,

 

2)      stopień bardzo dobry- 5,

 

3)      stopień dobry- 4,

 

4)      stopień dostateczny- 3,

 

5)      stopień dopuszczający- 2,

 

6)      stopień niedostateczny- 1.

 

 1. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych:

 

1)      stopień celujący (6)- oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu;

 

2)      stopień bardzo dobry (5)- oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;

 

3)      stopień dobry (4)- oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia;

 

4)      stopień dostateczny (3)- oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty w poznawaniu  kolejnych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu ( dziedziny edukacji );

 

5)      stopień dopuszczający (2)- oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwość w danym przedmiocie ( dziedzinach edukacji) i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach           ( dziedzinach edukacji);

 

6)      stopień niedostateczny (1)- oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści kształcenia danego przedmiotu ( dziedziny edukacji ) i utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów ( dziedzin edukacji).

 

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie minusów i plusów przy każdej ocenie.
 2. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 58

 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

 

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

3)   skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 

3)      dbałość o honor i tradycje gimnazjum,

 

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

 

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 

6)      godne, kulturalne zachowanie się w gimnazjum i poza nim,

 

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu gimnazjum przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 59

 

Ustala się następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach edukacyjnych w szkole:

 

 1. Uczniowie przedstawiają wychowawcy pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności wystawione przez lekarza lub wystawione przez rodziców (prawnych opiekunów) na drukach szkolnych (kartki opatrzone pieczęcią gimnazjum do odbioru u wychowawcy).
 2. Usprawiedliwienia należy złożyć wychowawcom niezwłocznie, w terminie do końca każdego miesiąca, w którym nastąpiła nieobecność.
 3. Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia przez okres roku szkolnego.

 

§ 60

 

 1. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Na zakończenie semestru i roku szkolnego uczeń dokonuje samooceny przy pomocy arkusza oceny zachowania ucznia (załącznik nr 2).
 3. Na trzy tygodnie przed planowanym semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia przewidywaną dla ucznia ocenę klasyfikacyjną  zachowania ołówkiem w dzienniku.
 4. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie zachowania i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
 5. Pisemną informację o przewidywanej dla ucznia semestralnej ocenie zachowania wychowawca przesyła przez ucznia rodzicom (prawnym opiekunom), co najmniej na dwa tygodnie przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Zawiadomienie powinno być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i zwrócone przez ucznia. Niedostarczenie pisma przez ucznia lub sfałszowanie podpisu rodziców (prawnych opiekunów) nie obciąża gimnazjum.
 6. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Nie odebranie przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie pisemnej informacji o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania nie obciąża gimnazjum.
 8. Uczeń może poprawić przewidywaną przez wychowawcę roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, gdy zgłosi się do wychowawcy i zadeklaruje poprawę z obszaru, z którego otrzymał najmniejszą liczbę punktów. Wspólnie z wychowawcą ustala formę i sposób oraz czas poprawy przewidywanej oceny zachowania, jednak nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 61

 

Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 

1)      wzorowe,

 

2)      bardzo dobre,

 

3)      dobre,

 

4)      poprawne,

 

5)      nieodpowiednie,

 

6)      naganne.

 

Nauczyciele przyjmują następujące kryteria ocen zachowania uczniów (system punktowy):

 

Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych   w ustaleniach końcowych.

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 

1) zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, wykazuje dużą aktywność na zajęciach oraz zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (5pkt);

 

2) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w gimnazjum (5pkt);

 

3)   zawsze przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego, systematycznie zmienia obuwie, zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum oraz zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (5 pkt);

 

4)   zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia (5 pkt);

 

5)   szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany (zgodnie ze Statutem Gimnazjum nie stosuje makijażu, nie maluje włosów itp.) (5 pkt);

 

6)   jest wolny od nałogów i uzależnień i swoją postawą zachęca innych do naśladowania (5 pkt);

 

7)   zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną (5 pkt);

 

8)   zawsze angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska (5 pkt);

 

9)   bardzo często reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (5 pkt);

 

10)             wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu edukacyjnego, wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków (5 pkt).

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

1) prawie zawsze przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, na ogół jest aktywny na zajęciach oraz prawie zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (4 pkt);

 

2) ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności w gimnazjum (do 10 godzin w semestrze) (4 pkt);

 

3)   zazwyczaj przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (4 pkt);

 

4)   jest życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować (4 pkt);

 

5)   zdarzyło się (1-2 razy), że wygląd zewnętrzny ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia (4 pkt);

 

6)   jest wolny od nałogów i uzależnień (4 pkt);

 

7)   zdarzyło się raz, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub/i własności prywatnej (4 pkt);

 

8)   przeważnie angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska (4 pkt);

 

9)   często reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (4 pkt);

 

10)             był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i życzliwa (4pkt).

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

1) zazwyczaj przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, na ogół jest aktywny na zajęciach oraz prawie zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (3 pkt);

 

2) czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze wynosi od 11 do 15) (3 pkt);

 

3) czasami nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, zdarzyło mu się nie wypełnić obowiązków dyżurnego, nie zmienić obuwia, jak również nie zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum, nie zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (3 pkt);

 

4)   zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się arogancko, niestosownie wobec innych osób, użył niekulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji (3 pkt);

 

5)   czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę (3 pkt);

 

6)   jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie gimnazjum lub/i spożywał alkohol, lecz sytuacja taka nie miała więcej miejsca (3 pkt);

 

7)   kilkakrotnie zdarzyło się, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub/i własności prywatnej (3 pkt);

 

8)   czasami angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska (3 pkt);

 

9)   czasami reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (3 pkt);

 

10)             współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania (3pkt).

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 

1) rzadko przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, jest mało aktywny na zajęciach, rzadko uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (2 pkt);

 

2) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze wynosi od 16 do 25) (2 pkt);

 

3) często nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum, niewłaściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (2 pkt);

 

4)   często bywa arogancki, często używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach (2 pkt);

 

5)   trzeba wielokrotnie zwracać uwagę, by dostosował strój do okoliczności, bądź zadbał o higienę (2 pkt);

 

6)   kilka razy zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie gimnazjum lub/i spożywał alkohol, lecz sytuacja taka nie miała więcej miejsca (2 pkt);

 

7)   uczeń jest sprawcą zniszczenia mienia publicznego lub/i własności prywatnej (2 pkt);

 

8)   rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska (2 pkt);

 

9)   rzadko reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (2 pkt);

 

10)             współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu edukacyjnego (2pkt).

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

1) nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na zajęciach, nie uzupełnia zaległości, wynikających z nieobecności na zajęciach (1 pkt);

 

2) nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze przekracza 25) (1 pkt);

 

3)   w ogóle nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, nie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (1 pkt);

 

4)   często bywa arogancki, często używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach (1 pkt);

 

5)   mimo uwag ze strony nauczycieli, wychowawcy, nie dostosowuje stroju do okoliczności, nie dba o higienę (1 pkt);

 

6)   kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń pali papierosy na terenie gimnazjum lub/i spożywa alkohol (1 pkt);

 

7)   często niszczy mienie publiczne lub/i własność prywatną (1 pkt);

 

8)   bardzo rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska (1 pkt);

 

9)   bardzo rzadko reprezentuje gimnazjum na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (1 pkt);

 

10)             mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu edukacyjnego lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu (1 pkt).

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 

1) nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na zajęciach, nie uzupełnia zaległości, wynikających z nieobecności na zajęciach (0 pkt);

 

2) nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze przekracza 35) (0 pkt);

 

3) w ogóle nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum, zawsze w sposób niewłaściwy reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (0 pkt);

 

4) bardzo często bywa arogancki, agresywny, wulgarny (0 pkt);

 

5)   nie dostosowuje stroju do okoliczności, nie dba o higienę (0 pkt);

 

6)   pali papierosy na terenie szkoły lub jest pod wpływem alkoholu (0 pkt);

 

7)   nagminnie niszczy mienie publiczne lub/i własność prywatną (0 pkt);

 

8)   w ogóle nie angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska (0 pkt);

 

9)   jest sprawcą czynów karalnych (0 pkt);

 

10)             nie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego z przyczyn niezależnych od siebie (np. choroba) lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego (0 pkt).

 

Oceny wystawia się według następujących zasad:

 

 1. uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 lub 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna;
 2. w innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych obszarach i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:

 

1) uczniowie nie realizujący projektu edukacyjnego:

 

Łączna liczba punktów

Ocena zachowania

38 - 45 pkt.

wzorowe

31 - 37 pkt.

bardzo dobre

22 - 30 pkt.

dobre

13 - 21 pkt.

poprawne

10 – 12 pkt.

nieodpowiednie

0 - 9 pkt.

naganne

 

 

 

2) uczniowie realizujący projekt edukacyjny:

 

Łączna liczba punktów

Ocena zachowania

42 - 50 pkt.

wzorowe

34 - 41 pkt.

bardzo dobre

24 - 33 pkt.

dobre

14 - 23 pkt.

poprawne

11 – 13 pkt.

nieodpowiednie

0 - 10 pkt.

naganne

 

§ 62

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej              z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza gimnazjum.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla w/w ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. W/w uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

 

2)      nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający           w szczególności:

 

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust.4- skład komisji,

 

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.

 

§ 63

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 64 i § 66 ust.1.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64.

 

§ 64

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie         z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej              i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                 w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

 

1)      w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

 

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

c)    dwóch nauczycieli z gimnazjum lub innego gimnazjum, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

 

b)   wychowawca klasy,

 

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 

d)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 

e)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 

f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 

g)   przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innym gimnazjum następuje w porozumieniu z dyrektorem tego gimnazjum.
 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 66 ust.1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1)   w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a)    skład komisji,

 

b)   termin sprawdzianu,

 

c)    zadania (pytania) sprawdzające,

 

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)    skład komisji,

 

b)   termin posiedzenia komisji,

 

c)    wynik głosowania,

 

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                         w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,           z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 65

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 58 ust.6 i 7 oraz § 66 ust.9.

 

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,             w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),              z zastrzeżeniem  § 66 ust.9.

 

§ 66

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

 

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

 

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innym gimnazjum następuje w porozumieniu z dyrektorem tego gimnazjum.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

 

1)      skład komisji,

 

2)      termin egzaminu poprawkowego,

 

3)      pytania egzaminacyjne,

 

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr) z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 66a

 

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 

1)  wybranie tematu projektu edukacyjnego,

 

2)  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

 

3)  wykonanie zaplanowanych działań,

 

4)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 66b

 

Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasie II, a w szczególnych przypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do zakończenia I semestru klasy III.

 

Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu edukacyjnego.

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują, w terminie do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu edukacyjnego zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Czas trwania projektu edukacyjnego powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

 

W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów edukacyjnych przedstawiają dyrektorowi szkoły listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu edukacyjnego (kartą realizacji projektu edukacyjnego). Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

 

Informacje, o których mowa w ust. 5 udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

 

W terminie do 15 października opiekunowie projektów edukacyjnych przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

 

Wyboru określonego tematu projektu edukacyjnego dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

 

Ten sam temat projektu edukacyjnego może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu edukacyjnego, przez kilka zespołów uczniowskich.

 

W przypadku, gdy uczeń:

 

1) nie zdecyduje o wyborze tematu,

 

2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt edukacyjny,

 

3)    nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. choroba) wychowawca w porozumieniu z opiekunami projektów edukacyjnych włącza go do zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu edukacyjnego razem z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

 

1) czas realizacji projektu,

 

2) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

 

3)    podział zadań w zespole i zasady współpracy,

 

4)    kryteria oceny projektu edukacyjnego,

 

5)    sposób prezentacji i podsumowania projektu edukacyjnego wpisując je do karty realizacji projektu edukacyjnego.

 

12.  Podczas pracy nad projektem edukacyjnym opiekun winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

 

13.  Nauczyciele nie będący opiekunami projektów edukacyjnych są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do udzielania pomocy uczniom.

 

14.  Forma publicznego przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu edukacyjnego.

 

15.  Przedstawienie rezultatów projektów edukacyjnych odbywa się w „Dniu Projektów” (Pierwszy Dzień Wiosny). Jeżeli nie ma możliwości przedstawienia rezultatów wszystkich projektów edukacyjnych odbywają się one w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów edukacyjnych.

 

16.  W przypadku projektu edukacyjnego realizowanego jako przedsięwzięcie przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie edukacyjnym.

 

17.  W zależności od tematyki projektu edukacyjnego w przedstawieniu rezultatów projektów edukacyjnych jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

 

1)   uczniowie danej klasy,

 

2)   rodzice uczniów,

 

3)   przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu edukacyjnego,

 

4)   inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu edukacyjnego.

 

18.  Oceny projektu edukacyjnego dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

 

19.  Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

 

1)   sprawozdania z projektu edukacyjnego (np. karta realizacji projektu edukacyjnego),

 

2)   wytwory materialne dokonane przez uczniów w czasie realizacji projektu edukacyjnego, o ile takie były planowane,

 

3)   sposób przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego lub przedsięwzięcia (jeśli było ono celem projektu edukacyjnego),

 

4)   pracę zespołową i indywidualną uczniów,

 

5)   samoocenę uczniów.

 

20.  Opiekun projektu edukacyjnego winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów, ocenie projektu edukacyjnego i poszczególnych uczniów.

 

21.  Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie edukacyjnym i kończy się stwierdzeniem uogólniającym „zaliczył” lub „nie zaliczył” udziału w projekcie edukacyjnym. Ocena jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

 

22.  Jeśli projekt edukacyjny lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu edukacyjnego (jeśli jest jednocześnie nauczycielem danego przedmiotu) lub nauczyciel danego przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust. 21.

 

23.  Niezależnie od oceny, o której mowa w ust. 21 opiekun projektu edukacyjnego jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu edukacyjnego w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

 

1)   osiągniętych celach,

 

2)   mocnych i słabych stronach,

 

3)   wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

 

24.  W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji kilku projektów edukacyjnych, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują, informacja o którym projekcie edukacyjnym ma być wpisana na świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

25.  Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu edukacyjnego jest przechowywana przez opiekunów projektów edukacyjnych do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

§ 67

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

 

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z uwzględnieniem § 65 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3 oraz § 58 ust. 6 i 7.

 

2)      jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki           w gimnazjum.

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 1. O ukończeniu gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu           z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 68

 

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują:

 

1)      kryteria oceniania w zakresie obowiązkowych treści nauczania,

 

2)      kryteria oceny aktywności przedmiotowej ucznia,

 

3)      szczegółowe formy oceniania bieżącego,

 

4)      szczegółowe zasady wystawiania oceny semestralnej i rocznej.

 

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawianiu ocen za:

 

1)      różne prace pisemne ( prace klasowe, sprawdziany, referaty itp.),

 

2)      odpowiedzi i wypowiedzi ustne,

 

3)      prace domowe,

 

4)      wykonywanie zadań praktycznych,

 

5)      inne formy pracy ucznia.

 

§ 69

 

1.  Ocenianie ucznia jest systematyczne, ciągłe, z częstotliwością zależną od ilości godzin nauczania w tygodniu.

 

2.  Przyjmuje się zasadę, że przy 1 godzinie nauczania w tygodniu, w ciągu semestru uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny.

 

§ 70

 

1.   Za szczególnie ważną formę sprawdzania wiedzy i umiejętności uznaje się prace klasowe i testy trwające od 1 do 2 godzin lekcyjnych.

 

2.  W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzane co najwyżej dwie prace klasowe, a trzy za zgodą uczniów.

 

§ 7

 

 1. Każda praca klasowa musi być:

 

1)      zapowiedziana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

 

2)      poprzedzona przygotowaniem do niej,

 

3)      sprawdzona i omówiona w ciągu 2 tygodni, z wyjątkiem języka polskiego, dla którego okres sprawdzania wynosi 3 tygodnie,

 

4)      krótko zrecenzowana z umotywowaniem oceny, z wyraźnie określonymi błędami,

 

5)      okazana uczniowi do wglądu.

 

 1. Treść zadań- w miarę potrzeb i możliwości- winna być przygotowana dla ucznia indywidualnie.
 2. Sprawdzona i oceniona pisemna praca klasowa jest przechowywana w dokumentacji nauczyciela.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac klasowych swoich dzieci             w obecności nauczyciela lub wychowawcy.
 4. Prace klasowe są obowiązkowe dla ucznia. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może jej napisać z całą klasą w wyznaczonym terminie, to przystępuje do niej              w terminie dwutygodniowym od chwili powrotu do szkoły w uzgodnieniu                             z nauczycielem.
 5. Nieusprawiedliwiona absencja na pracy klasowej jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 6. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do poprawkowej pracy klasowej, której poziom wymagań nie jest wyższy od pracy klasowej.
 7. Kolejna ocena niedostateczna z poprawkowej pracy klasowej nie może być wpisana do dziennika lekcyjnego.
 8. Poprawa pracy klasowej nie oznacza skreślenia pierwotnej oceny.

 

§ 72

 

 1. Na podstawie ocen uzyskanych z:

 

1)      bieżącego oceniania,

 

2)      aktywności w przedmiocie,

 

3)      udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach,

 

4)      włożonej pracy i wysiłku,

 

5)      wykazanych postępów,

 

6)      innej aktywności

 

nauczyciel ustala klasyfikacyjną ocenę semestralną i roczną.

 

 1. Ocena semestralna i roczna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.
 2. Oceny niedostateczne i celujące w klasyfikacji semestralnej i rocznej winny być uczniowi szczegółowo uzasadnione.

 

§ 73

 

 1. Ewaluacji i monitoringu ZWO dokonuje dyrektor szkoły i wychowawcy klas.
 2. ZWO sprawdzany jest po roku.
 3. Sposoby ewaluacji:

 

1)      uczniowie wypełniają ankietę lub przekazują swoje spostrzeżenia wychowawcy na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 

2)      rodzice (prawni opiekunowie) przekazują swoje spostrzeżenia na zebraniach,

 

3)       nauczyciele oceniają funkcjonowanie ZWO na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 74

 

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 75

 

1.   Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni posiada własny sztandar. Miejscem przechowywania sztandaru jest gabinet dyrektora szkoły.

 

 1. Gimnazjum posiada ceremoniał szkolny:

 

1)   Apele okolicznościowe  organizowane są w ramach zajęć lekcyjnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną lub dyrektora szkoły dla wszystkich uczniów.

 

2)   Uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni:

 

a)    uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,

 

b)   ślubowanie uczniów klasy pierwszej,

 

c)    Dzień Patrona – 16 października,

 

d)   Święto Niepodległości – 11 listopada,

 

e)    Święto Uchwalenia Konstytucji  3 Maja,

 

f)    Obchody Rocznicy Śmierci Patrona Zespołu Szkół Gminnych,

 

g)   zakończenie roku szkolnego.

 

3) Podczas uroczystości szkolnych odbywających się z udziałem sztandaru wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

 

1)   Uroczystości szkolne i państwowe odbywają się według następującego scenariusza:

 

a)    wprowadzenie pocztu sztandarowego,

 

b)   odśpiewanie hymnu narodowego,

 

c)    część oficjalna zawierająca treści odpowiadające uroczystości,

 

d)   odprowadzenie pocztu sztandarowego.

 

5)  Przebieg Uroczystości Dnia Patrona:

 

a)    Msza Święta w kościele parafialnym,

 

b)   przemarsz do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II  w Prostyni,

 

c)    złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy tablicy poświęconej patronowi Zespołu Szkół Gminnych,

 

d)   inscenizacja poświęcona patronowi Zespołu Szkół Gminnych.

 

3. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym gimnazjum.

 

§ 76

 

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

§ 77

 

 1. Zmiany w niniejszym Statucie Gimnazjum mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia i zatwierdzenia.
 2. Statut Gimnazjum dostępny jest w sekretariacie gimnazjum i na stronie internetowej gimnazjum.

 

§ 78

 

 1. Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i obowiązuje od 1 września 2010 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 6/VIII/2010/2011 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Prostyni z dnia 30 listopada 2010 roku.

 

 

 

SYLWETKA  ABSOLWENTA  III  ETAPU  KSZTAŁCENIA

 

– załącznik nr 1

 

 

 

Absolwent gimnazjum, na miarę swojego wieku, jest:

 

 

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

 

- zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami gimnazjum i domu rodzinnego, w przypadku swego złego zachowania potrafi się przyznać i poddać krytycznej refleksji,

 

- przestrzega zasad wymiany opinii i kultury dyskusji,

 

- nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie,

 

- unika kontaktów z osobami uzależnionymi,

 

- potrafi sprawnie współdziałać z innymi na terenie klasy, gimnazjum i poza nim, realizuje wspólne zadania.

 

 

 

Samodzielny, otwarty, zaradny, co oznacza, że:

 

- jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,

 

- poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności,

 

- potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości, konsekwencji w realizacji,

 

- umie ocenić własne i cudze pomysły i podjąć właściwą decyzję.

 

 

 

Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że;

 

- jest ufny w kontaktach międzyludzkich i stara się na nie zasłużyć,

 

- jest lojalny wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych kieruje się szczerością i prawdomównością,

 

- umie trafnie rozróżnić osoby godne zaufania i niegodne zaufania.

 

 

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

 

- cechuje go nienaganna kultura osobista w stosunku do innych,

 

- ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,

 

- umie dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,

 

- potrafi wysłuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań możliwych do przyjęcia przez różne strony,

 

- potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wdrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych.

 

 

 

Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 

- ma świadomość istnienia różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność,

 

- potrafi odnieść zachowania własne i cudze do  znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkusz  samooceny  zachowania  ucznia  - załącznik nr 2a

 

 

 

Osoby nie biorące udziału w projekcie edukacyjnym

 

 

 

Obszary oceny zachowania ucznia

 

Ocena zachowania

Systematycznie przygotowuje się do zajęć, wykazuje aktywność na zajęciach, uzupełnia zaległości

 

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w gimnazjum

 

 

Przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np. brutalność, wandalizm, wulgarność)

 

Zachowuje kulturę słowa, jest życzliwie usposobiony do otoczenia

 

 

Dba o swój wygląd, jest czysto i stosownie ubrany

 

 

Jest wolny od nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa

 

Szanuje mienie publiczne i własność prywatną

 

 

Angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska

 

 

Reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy)

 

 

 

 

 

 

Arkusz  samooceny  zachowania  ucznia  - załącznik nr 2b

 

 

 

Osoby biorące udział w projekcie edukacyjnym

 

 

 

Obszary oceny zachowania ucznia

 

Ocena zachowania

Systematycznie przygotowuje się do zajęć, wykazuje aktywność na zajęciach, uzupełnia zaległości

 

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w gimnazjum

 

 

Przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Gimnazjum, wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się poleceniom pracowników gimnazjum, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np. brutalność, wandalizm, wulgarność)

 

Zachowuje kulturę słowa, jest życzliwie usposobiony do otoczenia

 

 

Dba o swój wygląd, jest czysto i stosownie ubrany

 

 

Jest wolny od nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa

 

Szanuje mienie publiczne i własność prywatną

 

 

Angażuje się w działania na rzecz klasy, gimnazjum, środowiska

 

 

Reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy)

 

 

Bierze udział w projekcie edukacyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.