Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Statut szkoły podstawowej

STATUT

 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W  PROSTYNI

ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624).

 Spis treści

 1. I.` Postanowienia ogólne
 2. II.  Cele i zadania szkoły
 3. III. Bezpieczeństwo w szkole
 4. IV. Organy szkoły
 5. V.  Organizacja szkoły
 6. VI. Pracownicy szkoły
 7. VII. Uczniowie
 8. VIII.Sposoby rozwiązywania sporów, tryb odwoławczy
 9. IX.  Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 10. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II- Szkoła Podstawowa w Prostyni.
 2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Prostyń.
 3. Adres szkoły- Prostyń 60, 07-319 Małkinia.
 4. Szkoła podstawowa jest szkołą publiczną, która:

1        1)  zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2        2)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

5)      realizuje ramowy plan nauczania,

6)      realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.

§ 2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Małkinia Górna.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Obsługę finansową szkoły prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini.

§ 3

 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na poziomach nauczania w oddziale przedszkolnym, w klasach I- III i IV- VI.
 2. Szkoła podstawowa jest szkołą publiczną, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.
 3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 4. Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).

§ 4

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

 1. CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

§ 5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

1)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

2)      traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

3)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

4)      znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

5)      sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

6)      udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 6

 1. Na pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I- III, szkoła rozwija i ukierunkowuje ciekawość poznawczą dziecka, wyposaża go w narzędzia umożliwiające aktywność badawczą, rozwija wrażliwość estetyczną oraz stwarza warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej; pokazuje dziecku złożoność świata oraz miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
 2. Na drugim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VI, szkoła stwarza warunki do nabywania wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów, promuje twórcze postawy, wspomaga rozwój zainteresowań, uczy życia i aktywności w grupie rówieśniczej, rozwija ciekawość szkolną, kształtuje zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego, a w szczególności- przygotowuje uczniów klasy VI do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową.
 3. Szkoła powinna wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie dalszej nauki w gimnazjum poprzez realizację programów nauczania.

§ 7

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3)      zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów mających trudności w nauce,

4)      prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych,

5)      prowadzenie lekcji religii w szkole,

6)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 1. Oddziaływanie wychowawcze skierowane jest na:

1)      stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,

2)      przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

3)      kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

4)      przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie,

5)      przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

6)      utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

7)      promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

8)      przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom), którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym, oraz uwrażliwienie wychowanków na problem biedy.

§ 8

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

1)      pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,

2)      zapewnienie pobytu uczniom w świetlicy szkolnej,

3)      zorganizowanie dożywiania,

4)      zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach posiadanych środkó

§ 9

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)      z niepełnosprawności,

2)      z niedostosowania społecznego,

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      ze szczególnych uzdolnień,

5)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6)      z zaburzeń komunikacji językowej,

7)      z choroby przewlekłej,

8)      z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

9)      z niepowodzeń edukacyjnych,

10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

11)   z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej specjalistami.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów,

2)      poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)      placówkami doskonalenia zawodowego,

4)      innymi szkołami,

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole udzielana jest z inicjatywy:

1)      ucznia,

2)      rodziców ucznia,

3)      nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

4)      poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

5)      asystenta edukacji romskiej,

6)      pomocy nauczyciela.

8. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1)      klas terapeutycznych,

2)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

3)      zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5)      porad i konsultacji.

9. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

11. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w klasach I-III- obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

2)      rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

13. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.

14. Do zadań zespołu należy:

1)      ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

2)      określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tym orzeczeniu lub opinii.”

§ 10

 1. Celem zbiorowych i indywidualnych form współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami, a w szczególności:

1)      lepszego poznania poszczególnych uczniów na tle życia rodzinnego i szkolnego,

2)      uświadamiania rodzicom (prawnym opiekunom), iż nauczyciele troszczą się o wielostronny rozwój ich dziecka i pomoc rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędna,

3)      umożliwienia dwukierunkowego porozumiewania się nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) na zasadzie demokracji i partnerstwa,

4)      wymiany opinii i spostrzeżeń w sprawie rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego uczniów,

5)      sugerowania rodzicom (prawnym opiekunom) określonych form oddziaływań wychowawczych, z pomocą których mogliby oni wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu,

6)      ułatwienia nauczycielom zrozumienia stosunku ucznia do swych rodziców (prawnych opiekunów) i innych członków rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego,

7)      zdobycia wśród rodziców (prawnych opiekunów) oddanych przyjaciół i sojuszników szkoły w dziedzinie konkretnych poczynań wychowawczych i dydaktycznych na rzecz ogółu uczniów.

§ 11

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)      znajomości zasad i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie,

2)      znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3)      rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)      wyrażania i przekazywania kuratorium oświaty opinii na temat pracy szkoły,

6)       minimum 3 spotkań w roku szkolnym z wychowawcą klasy, a nauczycielami danego przedmiotu w miarę potrzeb.

I.             BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 § 12

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie.
 2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.
 3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane. Budynek i teren szkolny jest pod nadzorem kamer CCTV.
 4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem dyżurów nauczycieli.
 5. Szkoła zapewnia:

1)      nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się zajęciach,

2)      minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły,

3)      przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać,

4)      zapoznanie pracowników ( szkolenia wstępne i okresowe ) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ruchu drogowego,

5)      dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,

6)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom, którzy tego potrzebują,

7)      zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w świetlicy szkolnej,

8)      utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności,

9)      uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 1. Szczegółowe regulaminy określają zasady bezpiecznego pobytu oraz pracy w klasopracowniach, hali sportowej, boiskach szkolnych, biblioteki, świetlicy szkolnej.
 2. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia z niej.
 3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich życia lub zdrowia.
 4. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć ) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela lub inna usprawiedliwiona nieobecność ) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów ( również całych klas ) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
 6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów), w której podano dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić ucznia z lekcji po telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia.
 7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
 8. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole ( u innego nauczyciela ) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.

§ 13

 1. W szkole obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych ustalonych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej.
 2. Przy organizacji szkolnych imprez i wycieczek organizator bierze pod uwagę możliwości finansowe rodziców (prawnych opiekunów), stara się pozyskać sponsorów współfinansujących w/w wyjazdy. Popularyzuje się wśród uczniów udział w bezpłatnych wycieczkach przedmiotowych i turystycznych ( wyjścia w teren wokół szkoły, wycieczki rowerowe).
 3. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) powinien być wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik będący nauczycielem, a w miarę potrzeby także opiekunowie. Osoby te są odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
 4. Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno- krajoznawczej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba na grupę 25 uczniów.
 5. Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno- krajoznawczej udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba na grupę 15 uczniów.
 6. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy turystyczno- krajoznawczej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem.
 7. Wszyscy uczestnicy wycieczek (imprez) zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich, ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz regulaminu organizacji wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno- krajoznawczych.

§ 14

 

 1. Podczas pobytu w szkole wszystkich uczniów obowiązuje strój schludny i czysty. Spódnica nie powinna być krótsza niż 10 cm nad kolanem. Ze względów higienicznych i porządkowych obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do szkoły (miękka i jasna podeszwa).
 2. Na wszystkich uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny galowy ustalony tradycją szkoły: chłopcy biała koszula i ciemne spodnie, dziewczęta biała bluzka i ciemna spódnica.
 3. Zabrania się uczniom przychodzenia do szkoły z ufarbowanymi włosami oraz w makijażu, chłopcom zabrania się przychodzenia w kolczykach. Zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich kolczyków, ostrych bransolet.
 4. Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz posiadania w szkole urządzeń i przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia (petardy, lasery, ostre narzędzia, zapalniczki itp.)
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do szkoły przez uczniów ( biżuteria, telefony komórkowe, zegarki, pieniądze itp.)
 6. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1)   podczas zajęć edukacyjnych i poza nimi obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego (aparat winien być wyłączony i schowany),

2)   nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione,

3)   nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w punkcie 6. skutkuje wymierzeniem kary, zgodnie ze Statutem Szkoły,

 1. Ze względów bezpieczeństwa uczniom nie wolno biegać podczas przerw po korytarzu i po schodach.
 2. Wszyscy powinni dążyć do obniżenia hałasu w szkole, szczególnie podczas przerw.

 

II.          ORGANY  SZKOŁY 

§ 15

 1. Organami szkoły są:

1)   Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Rada Rodziców,

4)   Samorząd Uczniowski.

§ 16

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

8)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, przeprowadzanego w szkole,

10)  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

11)  kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, zapewnia właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami,

12)  współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami (prawnymi opiekunami), samorządem uczniowskim oraz instytucjami środowiskowymi,

13)  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,

14)  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

15)  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań,

16)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,

17)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

18)  wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe,

19)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

20)  organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie takiego kształcenia,

 1. Dyrektor szkoły ma także prawo:

1)      zatrudniania i zwalniania pracowników,

2)      wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły,

3)      decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,

4)      decydowania o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły,

5)      zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

1)      poziom uzyskanych wyników nauczania przez uczniów,

2)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły,

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku, stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej,

4)      celowość wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,

5)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły oraz zabezpieczenie pieczęci, dokumentów i druków ścisłego zarachowania.

§ 17

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą lub na wniosek członków rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)      opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

7)      opracowanie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, zatwierdzenie ich oraz przeprowadzanie na bieżąco ich ewaluacji,

8)      opracowywanie zmian w Statucie Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Tryb zwoływania i zasady działania Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania rady.

§ 18

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są na szczeblu klas- samorządy klasowe, na szczeblu szkoły- Rada Uczniowska.
 2. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:

1)      przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

2)      występowanie do dyrektora szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

3)      gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,

4)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrektora szkoły.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej  i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania  gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Przedstawiciele Rady Uczniowskiej mogą uczestniczyć w klasyfikacyjnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej w punkcie dotyczącym wystawionych ocen zachowania. Mogą wnieść swoje wnioski i opinie.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa Regulamin Ucznia.
 3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

§ 19

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady Rodziców.

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców (prawnych opiekunów) na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)      współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

3)      gromadzenie funduszy dla wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

4)      zapewnienie rodzicom (prawnym opiekunom), we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:

a)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych  szkoły i  klasy,

b)   uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,

c)    znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)   uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów);

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. ORGANIZACJA  SZKOŁY

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa).
 2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w roku szkolnym, w którym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat.

§ 21

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I- III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 22

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 23

 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do dokonywania corocznego podziału oddziałów (klas) na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.
 2. Podział na grupy obowiązkowy jest:

1)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informatycznej- w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

2)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego. Zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych  lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów,

3)      na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów, podziału na grupy na zajęcia, o których mowa w punkcie 2. 1), 2. 2) i 2.3) można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np.:

1)      zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

2)      zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

3)      koła zainteresowań

i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

§ 24

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów ), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów w zależności od grupy wiekowej.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Pomieszczenia świetlicy umożliwiają:

1)      odrobienie zadanych uczniom prac domowych,

2)      korzystanie z pomocy dydaktycznej nauczyciela wychowawcy, zabawy i gry rekreacyjne w grupach wiekowych.

 1. Nauczyciel wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom korzystającym ze świetlicy.
 2. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej.

§ 25

 1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej.
 2. Do zadań biblioteki należy:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5)      wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

6)       udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno- wychowawczej,

7)      pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w kształceniu się i pracy zawodowej,

8)      otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,

9)      okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

10)  zapewnienia pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

 1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1)      udostępnianie zbiorów,

2)      udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

3)      poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania,

4)      udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych materiałów,

5)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

6)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej,

7)      gromadzenie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)      opracowanie biblioteczne zbiorów,

9)      selekcja zbiorów przy współudziale nauczycieli,

10)  konserwacja zbiorów,

11)  organizacja warsztatu informacyjnego,

12)   opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, w tym terminarza zajęć dydaktyczno- wychowawczych przeprowadzanych w bibliotece przez nauczycieli przedmiotów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza.

4.  Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno- oświatowymi w zakresie:

1)      organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych,

2)      wymiany doświadczeń i informacji,

3)      realizacji programu dydaktyczno- wychowawczego.

5.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, pracownicy szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

 1. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 2. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki

III.         PRACOWNICY SZKOŁY

 § 26

 1. Zespół Szkół Gminych zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zarządzeń zawartych w kodeksie pracy i regulaminie pracy.

§ 27

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

1)      wypełniając czynności kierownicze w imieniu dyrektora szkoły działa w ramach udzielonych mu uprawnień,

2)      pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności,

3)      organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno-wychowawczą,

4)      wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

1)      Zakres dydaktycznych zadań nauczycieli, wychowawców:

a)    rytmiczne, prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego na podstawie programów nauczania zawierających podstawę programową,

b)   podanie rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom informacji o podręcznikach, ćwiczeniach wykorzystywanych na lekcjach oraz zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c)    stała troska o pomoce dydaktyczno- wychowawcze oraz gromadzenie i uzupełnianie ich nowymi środkami dydaktycznymi,

d)   bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów,

e)    przekazanie informacji uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) o przewidywanych dla uczniów śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych,

f)    udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń,

g)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

h)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

i)     opieka nad młodszym nauczycielem,

j)     udział w doskonaleniu zawodowym.

2)      Zadania wychowawcze:

a)    otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)   planowanie pracy wychowawczej razem z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami,

c)    układanie planu pracy godzin do dyspozycji wychowawcy,

d)   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie celem koordynacji działań wychowawczych,

e)    utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) celem poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych,

f)    włączanie rodziców (prawnych opiekunów) w życie klasy i szkoły,

g)   współpraca z pedagogiem szkolnym.

3)      Zadania opiekuńcze:

a)    systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się,

b)   organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich w wyznaczonym rejonie, zgodnie z regulaminem dyżurów nauczycieli,

c)    zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia życia lub zdrowia uczniów,

d)   zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby- do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

e)    zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów,

f)    udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami losowymi stałej lub doraźnej pomocy finansowej, w ramach posiadanych środków.

§ 29

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawce i zespoły zadaniowe. W  skład zespołu wchodzą powołani nauczyciele lub wychowawcy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

§ 30

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Nauczyciel wychowawca w celu realizacji zadań:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale (klasie) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
 2. Utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci,

2)      współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

3)      włączanie ich w życie klasy i szkoły.

 1. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, kontaktów z innymi nauczycielami, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów ustala Rada Pedagogiczna.
 3. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 4. Nauczyciel wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy, w szczególności za:

1)      użycie wobec ucznia siły fizycznej,

2)      pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków farmakologicznych lub alkoholu,

3)      niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego konfliktu z klasą.

 1. Zmiana nauczyciela wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:

1)      wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

2)      zachodzą inne uzasadnione okoliczności.

 1. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany nauczyciela wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 31

 1. W szkole pracuje pedagog szkolny.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

2)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

3)      prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

5)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

6)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Zadania wymienione w pkt 2. pedagog realizuje:

1)      we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

2)      we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 1. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 32

1.  W szkole działa sekretariat prowadzący obsługę biurowo- administracyjną szkoły.

2.  Do zadań sekretariatu należy w szczególności:

      1)   gromadzenie i przechowywanie informacji,

      2)   wykonywanie prac administracyjno- biurowych,

3)      przyjmowanie interesantów,

4)      redagowanie pism,

5)      prowadzenie korespondencji,

6)      przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji,

7)      przyjmowanie i łączenie telefonów,

8)      prowadzenie i przechowywanie akt,

9)      gospodarowanie materiałami biurowymi.

3.  Sekretariat jest zobowiązany do ścisłej współpracy z pozostałymi organami szkoły.

 

VII. UCZNIOWIE

§ 33

1. Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016:

1)      Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji oraz sposób przeliczania punktów:

a)      uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni- 3 pkt.

b)      uczęszczanie przez kandydata do oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole podstawowej- 3 pkt.

c)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 2 pkt.

d)     rodzina kandydata pomagająca rodzicom (prawnym opiekunom) w sprawowaniu opieki nad kandydatem zamieszkuje w obwodzie szkoły- 2 pkt.

e)      rodzice (prawni opiekunowie) pracują w zakładzie pracy usytuowanym w obwodzie szkoły- 1 pkt.

2)      Przyjmuje się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 1):

a)      oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata,

b)      oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata,

c)      oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata,

d)     oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata,

e)      oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata.

3)      Przyjmuje się następujące terminy składania dokumentów:

a)      od 2 marca do 13 marca 2015r. przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Prostyni,

b)      od 16 marca do 27 marca 2015r. przyjmowanie wniosków od kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Prostyni,

c)      w dniu 30 marca 2015r. podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

d)     w dniu 31 marca 2015r. podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc,

e)       postępowanie uzupełniające odbędzie się do końca sierpnia 2015r.

 § 33a

 1. Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 osób.
 2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii wynosi 30 minut.

 § 34

 1. Uczeń ma prawo do :

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającym bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi czy wyjaśnień,

4)      odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły,

5)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

6)      swobody wyrażania swoich przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

7)      dyskrecji w sprawach osobistych, korespondencji, uczuć,

8)      sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz ustalonych sposobów kontroli tych postępów,

9)      bieżącej informacji o swoich ocenach z przedmiotów,

10)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

11)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

12)  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

13)  organizowania zajęć kulturalnych i rozrywkowych za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły,

14)  korzystania z porad pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno- pedagogicznej,

15)  korzystania z pomocy stypendialnej.

 § 35

1. Uczeń ma obowiązek:

      1)   systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3)      właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4)      w terminie do końca każdego miesiąca przedstawić wychowawcy pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:

a)    zaświadczenia lekarskiego, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż siedem dni roboczych,

b)   oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności nie dłuższej niż siedem dni roboczych ( usprawiedliwienia będą ważne tylko na drukach wprowadzonych przez szkołę),

5)      postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycję szkoły,

6)      godnego i kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

7)      okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub samorządu szkolnego,

8)      przestrzegania zasad współżycia społecznego,

b)   właściwego zachowywania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów ( życzliwość, kultura osobista, stosowanie zwrotów grzecznościowych ),

c)    okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

d)   przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

e)    poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

f)    zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach poświęconych zachowaniu, chyba że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

9)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów- uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,

10)  przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu,

11)  zmieniać obuwie wchodząc do budynku szkolnego,

12)  zawsze być czysto i schludnie ubrany,

13)  godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

14)  przestrzegać postanowień Statutu Szkoły.

§ 36

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Ucznia uczeń może być   ukarany:

1)   upomnieniem wychowawcy klasy,

2)   upomnieniem z naganą dyrektora szkoły,

3)   zawieszeniem terminowym prawa do udziału zawodach sportowych,

4)   przeniesieniem do równoległej klasy,

5)   za nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu Regulaminu Ucznia uczeń może zostać ukarany pracami społecznymi na rzecz szkoły wymiarze od 1 do 2 godzin,

6)   uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym  przeniesieniem do innej szkoły ( w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły i za zgodą kuratora).

 1. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy odbywa się po poinformowaniu jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek wychowawcy klasy zgłoszony do dyrektora szkoły.
 2. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:

1)   uczeń notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Szkoły,

2)   otrzymał inne kary zawarte w Statucie Szkoły,

3)   stosowne środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

4)   zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na postawę ucznia.

 1. Szkoła powiadamia sąd dla nieletnich, gdy:

1)   uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,

2)   swoim postępowaniem zagraża zdrowiu lub życiu innych osób,

3)   dopuszcza się czynów łamiących prawo np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszenia,   rozprowadzanie narkotyków itp.,

4)   stosowne środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

 1. Uczeń może być ukarany za dokonane zniszczenia materialne na terenie szkoły karą pieniężną. O wyznaczonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Stosuje się gradację kar- od najmniej dotkliwej do najbardziej ostrej.
 4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.
 6. Uczeń w ciągu 7 dni od chwili powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o ukaraniu ma prawo odwołać się od kary zgodnie z procedurą odwoławczą.
 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 37

 1. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku      rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczniom, którzy wyróżniają się rzetelną nauką, wzorową postawą, wybitnymi osiągnięciami, pracą społeczną, działalnością i odwagą mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 4. W szkole przyznawane są następujące nagrody i wyróżnienia:

1)   nagroda książkowa,

2)   list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów),

3)    pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów,

4)    dyplom uznania.

 1. Nagrody książkowe na koniec roku otrzymują:

1)   uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem,

2)   laureaci i wyróżnieni w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,

3)   uczniowie, którzy zajęli 1-3 miejsce w innych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim,

4)   uczniowie, którzy wyróżnili się działalnością i odwagą w sytuacjach szczególnych,

5)   uczniowie za 100% frekwencję w ciągu roku szkolnego.

 1. Dyplom uznania otrzymuje uczeń :

1)   szczególnie wyróżniający się w danym przedmiocie,

2)   który zajął 1-3 miejsce w konkursach organizowanych przez szkołę,

3)   wyróżniający się w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska,

4)   który właściwie  reaguje  na przejawy ujemnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży.

 1. O przyznaniu wyróżnień określonych w punkcie 4 decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.
 2. Dopuszcza się nagradzanie zbiorowe zespołu lub klasy (puchary, odznaki).

§ 38

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
  1. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia, nagrody i kary ujęte są w Regulaminie Ucznia.

 

VIII. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW,

TRYB ODWOŁAWCZY

§ 39

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
 2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów szkoły.
 3. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do innych organów szkoły w terminie 7 dni.
 4. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu.
 5. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania.
 6. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej:

1)      Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a)    wychowawcy klasy lub Rady Uczniowskiej w zależności od rodzaju sprawy,

b)   pedagoga szkolnego,

c)    dyrektora szkoły.

2)      Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic (prawny opiekun), jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a)    wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju sprawy,

b)   pedagoga szkolnego,

c)    dyrektora szkoły.

3)      Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a)    klasowego zespołu nauczycielskiego,

b)   Rady Pedagogicznej,

c)    dyrektora szkoły.

 1. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor szkoły.
 2. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni.
 3. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

 

IX. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 40

 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Prostyni.
 2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
 3. Zasady przeprowadzania sprawdzianu klasy VI regulują odrębne przepisy.

§ 41

 1. Podstawy prawne ZWO to:

1)      Statut Szkoły Podstawowej w Prostyni,

2)      standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

3)      podstawa programowa kształcenia ogólnego,

4)      zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 42

 1. Punktem wyjściowym procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów, jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zestawu cech osobowych, jakie edukacja szkolna powinna u niego wykształcić i rozwinąć. Opis oczekiwanych cech osobowych absolwenta I i II etapu to pewien ideał, do którego prowadzić powinna działalność pedagogiczna szkoły. Tę ostatnią traktować należy jako całość, obejmującą zarówno proces dydaktyczny, organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrektora szkoły, jak również całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

 § 43

 1. Ocena postępów w nauce i w zachowaniu dokonywana jest w szczególności w związku z klasyfikacją semestralną i roczną, odzwierciedlana w postaci stopni z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

§ 44

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej                   w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

§ 45

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ocenianie bieżące,

4)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 55 ust. 1 i § 59 ust. 1.

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 46

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 § 47

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnych opiekunom).

 § 48

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.   Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 46 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

2)        posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

3)        posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;

4)        nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole- na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2.

 § 48a

1. Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 § 49

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 § 50

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony  w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 § 51

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 § 52

 1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch okresów o różnej długości kalendarzowej, ale porównywalnym wypełnieniu zajęciami. Okres I kończy się w przedostatni piątek stycznia i zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną, a okres II- radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.
 2. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie ze skalą w § 55 ust. 1 i § 59 ust. 1.
 3. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 55 ust. 5 i § 56 ust.4, oraz oceny z religii, zgodnie ze skalą w § 55 ust. 1 i § 59 ust. 1.
 4. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym okresie lub roku szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 55 ust. 4 i § 56 ust.3, oraz oceny z religii, zgodnie ze skalą w § 55 ust. 1 i § 59 ust. 1.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 § 53

 1. Na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawiają przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ołówkiem w dzienniku.
 2. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach z zajęć edukacyjnych, o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
 3. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. Po tym terminie pisemna informacja zostanie wysłana rodzicom (prawnym opiekunom) pocztą.

 § 54

 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana dla ucznia roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, gdy wykaże się odpowiednio wiedzą i umiejętnościami.
 2. Formą poprawy oceny jest roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, zgodny z wymaganiami na ocenę o stopień wyższą od przewidywanej dla ucznia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel z uczniem, jednak nie później niż tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 4. Uczeń uzyskuje klasyfikacyjną ocenę wyższą niż przewidywana, jeżeli napisze sprawdzian na ocenę, o którą się ubiega. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę klasyfikacyjną przewidywaną przez nauczyciela.

 § 55

 1. Oceny bieżące w klasach I-VI, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący - 6,

2)      stopień bardzo dobry- 5,

3)      stopień dobry- 4,

4)      stopień dostateczny- 3,

5)      stopień dopuszczający- 2,

6)      stopień niedostateczny- 1.

 1. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych w klasach IV-VI:

1)      stopień celujący (6)- oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu;

2)      stopień bardzo dobry (5)- oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;

3)      stopień dobry (4)- oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia;

4)      stopień dostateczny (3)- oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty w poznawaniu  kolejnych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu ( dziedziny edukacji );

5)      stopień dopuszczający (2)- oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości                  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwość w danym przedmiocie ( dziedzinach edukacji) i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach           ( dziedzinach edukacji);

6)      stopień niedostateczny (1)- oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści kształcenia danego przedmiotu ( dziedziny edukacji ) i utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów ( dziedzin edukacji).

2a. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych w klasach I-III:

 

Ocena

Poziom wiadomości             i umiejętno-ści

Ocena bieżąca

Ocena sprawdzianów

6

wysoko rozwinięty

Uczeń wykazuje się wiadomościami
i umiejętnościami  wykraczającymi poza podstawę programową

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 100%   wszystkich punktów oraz wykonał zadania dodatkowe

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

5

bardzo dobrze rozwinięty

Uczeń osiąga doskonałe wyniki,
w pełni przyswoił wiadomości
i umiejętności objęte programem nauczania. Biegle korzysta
ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań.

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 100% - 91%  wszystkich punktów .

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Należą Ci się gratulacje!

4

dobrze rozwinięty

Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić.

 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę samodzielnie
i popełnił niewielką ilość błędów. Uczeń musi uzyskać 90 - 76% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracujesz bardzo dobrze. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

3

średnio rozwinięty

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości
i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela.

 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 75 - 51 % wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Dobrze pracujesz, ale stać cię, by było na więcej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki.

2

słabo rozwinięty 

Uczeń przyswoił część wiadomości
i zdobył niektóre umiejętności objęte programem nauczania oraz stara się je zastosować w typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy
i dodatkowych wskazówek nauczyciela.

ocenę 2 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 50 - 30% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, Pracujesz, ale popełniasz dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

1

bardzo słabo rozwinięty

Uczeń ma duże problemy z przyswajaniem wiedzy
i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie. Wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela.

ocenę 1 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, nie radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela. W sprawdzianie uzyskuje poniżej 30% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.:
To sprawia ci kłopot! Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze wyniki w nauce. Pracuj systematycznie, korzystając z pomocy nauczyciela i rodziców.

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie minusów i plusów przy każdej ocenie.

4. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi według załączników nr 5, 6 i 7.

4a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 4, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 § 56

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)   skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi według załącznika nr 8.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 § 57

Ustala się następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole:

 1. Uczniowie przedstawiają wychowawcy pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności wystawione przez lekarza lub wystawione przez rodziców (prawnych opiekunów) na drukach szkolnych (kartki opatrzone pieczęcią szkoły do odbioru u wychowawcy) lub w zeszytach korespondencji wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Usprawiedliwienia należy złożyć wychowawcom niezwłocznie, w terminie do końca każdego miesiąca, w którym nastąpiła nieobecność.
 3. Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia przez okres roku szkolnego.

 § 58

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Na zakończenie okresu i roku szkolnego uczeń dokonuje samooceny przy pomocy arkusza oceny zachowania ucznia (załącznik nr 3, 4).
 3. Na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia przewidywaną dla ucznia ocenę klasyfikacyjną  zachowania ołówkiem w dzienniku.
 4. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie zachowania i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
 5. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Po tym terminie pisemna informacja zostanie wysłana rodzicom (prawnym opiekunom) pocztą.
 7. Uczeń może poprawić przewidywaną przez wychowawcę roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, gdy zgłosi się do wychowawcy i zadeklaruje poprawę z obszaru, z którego otrzymał najmniejszą liczbę punktów. Wspólnie z wychowawcą ustala formę i sposób oraz czas poprawy przewidywanej oceny zachowania, jednak nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 § 59

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

 1. Nauczyciele przyjmują następujące kryteria ocen z zachowania uczniów klas IV-VI (system punktowy):

Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)   zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, wykazuje dużą aktywność na zajęciach oraz zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (5pkt);

2)   nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole (5pkt);

3)   zawsze przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego, systematycznie zmienia obuwie, zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły oraz zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (5 pkt);

4)   zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia (5 pkt);

5)   szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany (zgodnie ze Statutem Szkoły nie stosuje makijażu, nie maluje włosów itp.) (5 pkt);

6)   jest wolny od nałogów i uzależnień i swoją postawą zachęca innych do naśladowania (5 pkt);

7)   zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną (5 pkt);

8)   zawsze angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska (5 pkt);

9)   bardzo często reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (5 pkt).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) prawie zawsze przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, na ogół jest aktywny na zajęciach oraz prawie zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (4 pkt);

2) ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole (do 10 godzin w semestrze) (4 pkt);

3) zazwyczaj przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (4 pkt);

4) jest życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować (4 pkt);

5) zdarzyło się (1-2 razy), że wygląd zewnętrzny ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia (4 pkt);

6) jest wolny od nałogów i uzależnień (4 pkt);

7) zdarzyło się raz, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub/i własności prywatnej (4 pkt);

8) przeważnie angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska (4 pkt);

9) często reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (4 pkt).

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)   zazwyczaj przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, na ogół jest aktywny na zajęciach oraz prawie zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (3 pkt);

2)   czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze wynosi od 11 do 15) (3 pkt);

3)   czasami nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, zdarzyło mu się nie wypełnić obowiązków dyżurnego, nie zmienić obuwia, jak również nie zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, nie zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (3 pkt);

4)   zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się arogancko, niestosownie wobec innych osób, użył niekulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji (3 pkt);

5)   czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę (3 pkt);

6)   jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły lub/i spożywał alkohol, lecz sytuacja taka nie miała więcej miejsca (3 pkt);

7)   kilkakrotnie zdarzyło się, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub/i własności prywatnej (3 pkt);

8)   czasami angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska (3 pkt);

9)   czasami reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (3 pkt).

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1)   rzadko przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, jest mało aktywny na zajęciach, rzadko uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach (2 pkt);

2)   często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze wynosi od 16 do 25) (2 pkt);

3)   często nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, niewłaściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (2 pkt);

4)   często bywa arogancki, często używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach (2 pkt);

5)   trzeba wielokrotnie zwracać uwagę, by dostosował strój do okoliczności, bądź zadbał o higienę (2 pkt);

6)   kilka razy zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły lub/i spożywał alkohol, lecz sytuacja taka nie miała więcej miejsca (2 pkt);

7)   uczeń jest sprawcą zniszczenia mienia publicznego lub/i własności prywatnej (2 pkt);

8)   rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska (2 pkt);

9)   rzadko reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (2 pkt).

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)   nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na zajęciach, nie uzupełnia zaległości, wynikających z nieobecności na zajęciach (1 pkt);

2)   nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze przekracza 25) (1 pkt);

3)   w ogóle nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, nie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (1 pkt);

4)   często bywa arogancki, często używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach (1 pkt);

5)   mimo uwag ze strony nauczycieli, wychowawcy, nie dostosowuje stroju do okoliczności, nie dba o higienę (1 pkt);

6)   kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły lub/i spożywa alkohol (1 pkt);

7)   często niszczy mienie publiczne lub/i własność prywatną (1 pkt);

8)   bardzo rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska (1 pkt);

9)   bardzo rzadko reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy) (1 pkt).

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)   nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na zajęciach, nie uzupełnia zaległości, wynikających z nieobecności na zajęciach (0 pkt);

2)   nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin w semestrze przekracza 35) (0 pkt);

3)   w ogóle nie przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, zawsze w sposób niewłaściwy reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np.: brutalność, wandalizm, wulgarność) (0 pkt);

4)   bardzo często bywa arogancki, agresywny, wulgarny (0 pkt);

5)   nie dostosowuje stroju do okoliczności, nie dba o higienę (0 pkt);

6)   pali papierosy na terenie szkoły lub jest pod wpływem alkoholu (0 pkt);

7)   nagminnie niszczy mienie publiczne lub/i własność prywatną (0 pkt);

8)   w ogóle nie angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska (0 pkt);

9)   jest sprawcą czynów karalnych (0 pkt).

 

Oceny wystawia się według następujących zasad:

 1. uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 lub 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna;
 2. w innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych obszarach i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:

 

Łączna liczba punktów

Ocena zachowania

38 - 45 pkt.

wzorowe

31 - 37 pkt.

bardzo dobre

22 - 30 pkt.

dobre

13 - 21 pkt.

poprawne

10 – 12 pkt.

nieodpowiednie

0 - 9 pkt.

naganne

 

3. Bieżącą ocenę z zachowania, w klasach I-III ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

 

4. Nauczyciele przyjmują następujące kryteria ocen z zachowania uczniów klas I-III:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, wykazuje dużą aktywność na zajęciach;

2)  zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach;

3) właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego, systematycznie zmienia obuwie, zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły oraz zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań;

4)   zawsze dba o  kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z rówieśnikami;

5)   zawsze dba o swój wygląd;

6)   zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną;

7)   zawsze angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

8)   bardzo często reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) prawie zawsze przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, na ogół jest aktywny na zajęciach;

2)  prawie zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach;

3) zazwyczaj wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań;

4)   prawie zawsze dba o kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z rówieśnikami; 

5)  prawie zawsze dba o swój wygląd;

6)   zwykle szanuje mienie publiczne i własność prywatną;

7)   przeważnie angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

8)   często reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy)

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)   zazwyczaj przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, na ogół jest aktywny na zajęciach;

2)   prawie zawsze uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach;

3)  zdarzyło mu się nie wypełnić obowiązków dyżurnego, nie zmienić obuwia, jak również nie zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, nie zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań;

4)   zwykle dba o kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z rówieśnikami;

5)   zwykle dba o swój wygląd;

6)   nie zawsze troszczy się o mienie publiczne i własność prywatną;

7)   czasami angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

8)  czasami reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy).

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1)   rzadko przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, jest mało aktywny na zajęciach;

2)   rzadko uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach;

3)  często nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, niewłaściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań;

4)   rzadko dba o kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z rówieśnikami;

5)   rzadko dba o swój wygląd;

6)   rzadko troszczy się o mienie publiczne i własność prywatną;

7)   rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

8)  rzadko reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy).

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)   nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na zajęciach;

2)   nie uzupełnia zaległości, wynikających z nieobecności na zajęciach;

3) nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, nie reaguje na przejawy negatywnych zachowań;

4)   często nie dba o kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z rówieśnikami;

5)   mimo uwag ze strony wychowawcy nie dba o swój wygląd;

6)  nie troszczy się  o mienie publiczne i własność prywatną;

7)   bardzo rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

8)   bardzo rzadko reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy).

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)   nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na zajęciach;

2)   nie uzupełnia zaległości, wynikających z nieobecności  na zajęciach;

3) nie wypełnia obowiązków dyżurnego, nie zmienia obuwia, nie podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, zawsze w sposób niewłaściwy reaguje na przejawy negatywnych zachowań;

4)   bardzo często nie dba o kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z rówieśnikami;

5)   nie dba om swój wygląd;

6)  niszczy mienie publiczne lub/i własność prywatną;

7)   w ogóle nie angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

8)  nie reprezentuje szkoły na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy).

 § 60

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla w/w ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. W/w uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust.4- skład komisji,

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 § 61

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 62.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 63 i § 64 ust.1.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 62.

§ 62

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły podstawowej, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)   przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 64 ust.1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    skład komisji,

a)    termin sprawdzianu,

b)   zadania (pytania) sprawdzające,

c)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

a)    termin posiedzenia komisji,

b)   wynik głosowania,

c)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                         w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 63

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.8.
 2.  Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 56 ust.7 i 8 oraz § 64 ust.9.
 4. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem  § 64 ust.9.
 4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 64

 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  w szczególności:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu poprawkowego,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 65

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)        jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 63 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 56 ust. 7 i 8.

2)      jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen,  o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 66

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują:

1)      kryteria oceniania w zakresie obowiązkowych treści nauczania,

2)      kryteria oceny aktywności przedmiotowej ucznia,

3)      szczegółowe formy oceniania bieżącego,

4)      szczegółowe zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej.

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawianiu ocen za:

1)      różne prace pisemne ( prace klasowe, sprawdziany, referaty itp.),

2)      odpowiedzi i wypowiedzi ustne,

3)      prace domowe,

4)      wykonywanie zadań praktycznych,

5)      inne formy pracy ucznia.

§ 67

 1. Ocenianie ucznia jest systematyczne, ciągłe, z częstotliwością zależną od ilości godzin nauczania w tygodniu.
 2. Przyjmuje się zasadę, że przy 1 godzinie nauczania w tygodniu, w ciągu okresu uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny.

§ 68

 1. Za szczególnie ważną formę sprawdzania wiedzy i umiejętności uznaje się prace klasowe i testy trwające od 1 do 2 godzin lekcyjnych.
 2. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzane co najwyżej dwie prace klasowe, a trzy za zgodą uczniów.
 3. Każda praca klasowa musi być:

1)      zapowiedziana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

2)      poprzedzona przygotowaniem do niej,

3)      sprawdzona i omówiona w ciągu 2 tygodni, z wyjątkiem języka polskiego, dla którego okres sprawdzania wynosi 3 tygodnie,

4)      krótko zrecenzowana z umotywowaniem oceny, z wyraźnie określonymi błędami,

5)      okazana uczniowi do wglądu.

 1. Treść zadań- w miarę potrzeb i możliwości- winna być przygotowana dla ucznia indywidualnie.
 2. Sprawdzona i oceniona pisemna praca klasowa jest przechowywana w dokumentacji nauczyciela.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac klasowych swoich dzieci w obecności nauczyciela lub wychowawcy.
 4. Prace klasowe są obowiązkowe dla ucznia. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może jej napisać z całą klasą w wyznaczonym terminie, to przystępuje do niej w terminie dwutygodniowym od chwili powrotu do szkoły w uzgodnieniu  z nauczycielem.
 5. Nieusprawiedliwiona absencja na pracy klasowej jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 6. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do poprawkowej pracy klasowej, której poziom wymagań nie jest wyższy od pracy klasowej.
 7. Kolejna ocena niedostateczna z poprawkowej pracy klasowej nie może być wpisana do dziennika lekcyjnego.
 8. Poprawa pracy klasowej nie oznacza skreślenia pierwotnej oceny.

§ 69

 1. Na podstawie ocen uzyskanych z:

1)      bieżącego oceniania,

2)      aktywności w przedmiocie,

3)      udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach,

4)      włożonej pracy i wysiłku,

5)      wykazanych postępów,

6)      innej aktywności

nauczyciel ustala klasyfikacyjną ocenę semestralną i roczną.

 1. Ocena śródroczna i roczna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.
 2. Oceny niedostateczne i celujące w klasyfikacji śródrocznej i rocznej winny być uczniowi szczegółowo uzasadnione.

§ 70

 1. Ewaluacji i monitoringu ZWO dokonuje dyrektor szkoły i wychowawcy klas.
 2. ZWO sprawdzany jest po roku.
 3. Sposoby ewaluacji:

1)      uczniowie wypełniają ankietę lub przekazują swoje spostrzeżenia wychowawcy na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

2)      rodzice (prawni opiekunowie) przekazują swoje spostrzeżenia na zebraniach,

3)      nauczyciele oceniają funkcjonowanie ZWO na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

X. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 71

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 72

1.   Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni posiada własny sztandar. Miejscem przechowywania sztandaru jest gabinet dyrektora szkoły.

 1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny:

1) Apele okolicznościowe  organizowane są w ramach zajęć lekcyjnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną lub dyrektora szkoły dla wszystkich uczniów.

2) Uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni:

a)    uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,

b)   ślubowanie uczniów klasy pierwszej,

c)    Dzień Patrona – 16 października,

d)   Święto Niepodległości – 11 listopada,

e)    Święto Uchwalenia Konstytucji  3 Maja,

f)     zakończenie roku szkolnego.

3) Podczas uroczystości szkolnych odbywających się z udziałem sztandaru wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

4)   Uroczystości szkolne i państwowe odbywają się według następującego scenariusza:

a)    wprowadzenie pocztu sztandarowego,

b)   odśpiewanie hymnu narodowego,

c)    część oficjalna zawierająca treści odpowiadające uroczystości,

d)   odprowadzenie pocztu sztandarowego.

5)  Przebieg Uroczystości Dnia Patrona:

a)    Msza Święta w kościele parafialnym,

b)   przemarsz do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II  w Prostyni,

c)    złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy tablicy poświęconej patronowi Zespołu Szkół Gminnych,

d)    inscenizacja poświęcona patronowi Zespołu Szkół Gminnych.

3. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.

§ 73

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 74

 1. Zmiany w niniejszym Statucie Szkoły mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia i zatwierdzenia.
 2. Statut Szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.  

§ 75

 1. Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i obowiązuje od 15 kwietnia 2015 roku.

Uchwała Nr 11/XII/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Prostyni z dnia 15 kwietnia 2015 roku.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA I ETAPU EDUKACJI - załącznik nr 1

 

Absolwent klasy III, na miarę swego wieku, jest:

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny:

-poznaje prawa i stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole i dziecka w rodzinie,

-uczy się podejmowania odpowiedzialności za postępowanie własne i swój udział w pracach grupy,

-stara się zrozumieć motywy zachowań rówieśników i hamować reagowanie na nie tylko emocjami,

-dba o swój wygląd, higienę osobistą,

-chętnie włącza się w życie klasy i szkoły,

-przestrzega zasad bhp w szkole i poza nią, wie, jak unikać zagrożeń.

 

Samodzielny, zaradny, otwarty:

-przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie szkoły i domu,

-często pyta starszych , starając się zaspokoić własną ciekawość,

-stara się planować swoje działania.

 

Uczciwy, prawy, prawdomówny:

-poznaje normy zachowań obowiązujące w otoczeniu szkolnym i domowym, a zwłaszcza znaczenie szczerości i prawdomówności,

-rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw,

-szanuje własność swoją i cudzą,

-przyznaje się do popełnionych błędów.

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych:

-zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je,

-uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są one ważne,

-uczy się szacunku dla ludzi, również odmiennych pod różnymi względami i stara się nie urazić ich swoim zachowaniem,

-nie używa słów obraźliwych i wulgarnych,

-nawiązuje przyjazne kontakty z rówieśnikami.

 

Krytyczny wobec siebie i innych;

-umie rozpoznawać sytuacje własnego niewłaściwego zachowania i skorygować

-nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara się kulturalnie zwracać innym uwagę lub unikać takich kontaktów,

-z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,

-odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA II ETAPU EDUKACJI – załącznik nr 2

Absolwent klasy VI, na miarę swego wieku, jest:

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

-          zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie,

-          rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,

-          czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej grupy,

-          posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym,

respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,

-          dba o własny wygląd i higienę osobista,

-          zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać,

-          uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły,

-          przestrzega zasad bhp w szkole i poza nią, wie, jak unikać zagrożeń;

Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

-          zna różne źródła zaspakajania swych zainteresowań i korzysta z nich,

-          ma własne pomysły na rozwiązanie napotykanych problemów i wypróbowuje je

w swych działaniach,

-          wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń,

-          umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych;

 

Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:

-          stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych

i uczciwych,

-          umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje;

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

-     dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku szkolnym    

      i domowym i stara się stosować do nich,

-          nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,

-          używa języka uprzejmego i oddającego uszanowanie innym,

-          potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych

i pozadomowych;

Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

-          potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących

nie tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec

ewentualne rozbieżności,

-          z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego,

a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,

-     odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

Arkusz  samooceny  zachowania  ucznia klasy  I-III – załącznik nr 3

 

Obszary oceny zachowania ucznia

 

Ocena zachowania

Systematycznie przygotowuje się do zajęć

 

 

Wykazuje aktywność na zajęciach, uzupełnia zaległości

 

 

Wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się pracownikom szkoły, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań

 

Zachowuje kulturę słowa

 

 

Dba oswój wygląd

 

 

Szanuje mienie publiczne i własność prywatną

 

 

Angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska

 

 

Reprezentuje szkołę na zewnątrz( zawody sportowe, konkursy)

 

 

 

Arkusz  samooceny  zachowania  ucznia  klasy  IV-VI  - załącznik nr 4

 

Obszary oceny zachowania ucznia

 

Ocena zachowania

Systematycznie przygotowuje się do zajęć, wykazuje aktywność na zajęciach, uzupełnia zaległości

 

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole

 

 

Przestrzega obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, wypełnia obowiązki dyżurnego, zmienia obuwie, podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np. brutalność, wandalizm, wulgarność)

 

Zachowuje kulturę słowa, jest życzliwie usposobiony do otoczenia

 

 

Dba o swój wygląd, jest czysto i stosownie ubrany

 

 

Jest wolny od nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa

 

Szanuje mienie publiczne i własność prywatną

 

 

Angażuje się w działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska

 

 

Reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA  ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ  OCENY  OPISOWEJ- załącznik nr 5

 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………….

 

Klasa I                    semestr…………           rok szkolny………………

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

SŁUCHANIE:

Zawsze w skupieniu słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Najczęściej słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Nie zawsze słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Słabo koncentruje swoją uwagę na wypowiedziach innych osób.

Nie koncentruje swojej uwagi na wypowiedziach innych osób.

WYPOWIADANIE SIĘ:

Wypowiada się wielozdaniowo w rozwiniętej i uporządkowanej formie na zadany temat.

Wypowiada się złożonymi/ prostymi zdaniami, w uporządkowanej formie.

Wypowiada się z pomocą nauczyciela.

Ma trudności w wypowiadaniu się

Nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Pięknie, bezbłędnie, poprawnie, z pomyłkami recytuje wiersze, ma trudności z nauką wiersza na pamięć.

CZYTANIE:

Czyta biegle, płynnie i wyraziście różne teksty/ przygotowane teksty.

Czyta teksty poprawnie całymi wyrazami.

Czyta teksty wolno, sylabizując, głoskując.

Popełnia liczne błędy w trakcie czytania.

Ma duże trudności w czytaniu.

Nie opanował umiejętności czytania.

ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU:

Rozumie każdy czytany tekst i prawidłowo odpowiada na pytania.

Na ogół rozumie czytany tekst i w większości odpowiada na zadane pytania.

Częściowo rozumie czytany tekst i nie zawsze prawidłowo odpowiada na zadane pytania.

Ma duże trudności ze zrozumieniem tekstu.

Nie rozumie czytanego tekstu.

TECHNIKA PISANIA :

Prawidłowo odtwarza kształt, proporcje i łączenie liter.

Na ogół poprawnie pisze i łączy litery.

Nie zawsze poprawnie pisze i łączy litery, nie mieści się w liniaturze.

Ma duże trudności z poprawnym pisaniem, łączeniem i umieszczaniem liter w liniaturze.

Nie potrafi odwzorować poznanych liter.

PISANIE ZDAŃ:

Bezbłędnie układa i pisze proste zdania.

Układa i pisze krótkie zdania, popełnia nieliczne/ liczne błędy.

Ma duże trudności z układaniem i pisaniem zdań.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie potrafi układać i pisać zdań.

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW:

Bezbłędnie, kształtnie i starannie przepisuje zdania/ teksty.

Podczas przepisywania zdań/ tekstów popełnia nieliczne/ liczne błędy.

Ma duże trudności z przepisywaniem zdań/ tekstów.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Prawidłowo/ nieprawidłowo rozmieszcza tekst na stronie.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

Posiada rozległą / podstawową/ wycinkową/ znikomą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie opanował znikomej wiedzy o otaczającym środowisku społecznym.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Posiada rozległą/ podstawową/ wycinkową/ znikomą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie opanował znikomej wiedzy o otaczającym środowisku przyrodniczym.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

STOSUNKI PRZESTRZENNE, CECHY WIELKOŚCIOWE, ZBIORY :

Bezbłędnie przelicza, klasyfikuje, określa cechy i położenie przedmiotów.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy podczas przeliczania, klasyfikowania, określania cech i położenia przedmiotów.

Ma duże trudności z przeliczaniem, klasyfikowaniem, określaniem cech i położenia przedmiotów, wymaga pomocy nauczyciela.

Nie przelicza, nie klasyfikuje, nie określa cech i położenia przedmiotów.

SPRAWNOŚĆRACHUNKOWA:

Bezbłędnie wykonuje działania w rozszerzonym/ poznanym zakresie liczbowym.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

w poznanym zakresie liczbowym.

Ma duże trudności wykonując dodawanie, odejmowanie w poznanym zakresie liczbowym.

Nie wykonuje działań matematycznych w poznanym zakresie liczbowym.

ZADANIA TEKSTOWE:

Bezbłędnie układa i rozwiązuje trudniejsze/ typowe zadania tekstowe.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy układając i rozwiązując typowe zadania tekstowe.

Tylko z pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Nie układa i nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych.

GEOMETRIA :

Bezbłędnie stosuje trudniejsze/ poznane wiadomości z geometrii.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując poznane wiadomości z geometrii.

Ma duże trudności ze stosowaniem poznanych wiadomości z geometrii, wymaga pomocy

nauczyciela.

Nie stosuje poznanych wiadomości z geometrii.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Wykazuje zdolności plastyczne wykraczające poza program nauczania.

Tworzy prace: starannie, mało starannie, ciekawie, schematycznie, poprawnie, bogate, ubogie w szczegóły.

Doprowadza/ nie doprowadza prac do końca.

Nie wykonuje prac plastycznych.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykazuje zdolności konstrukcyjne wykraczające poza program nauczania.

Tworzy prace: staranne, mało staranne, ciekawe, schematyczne, poprawnie, bogate, ubogie w szczegóły.

Doprowadza/ nie doprowadza prac do końca.

Nie wykonuje prac technicznych.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Wykazuje zdolności muzyczne wykraczające poza program nauczania.

Śpiewa poznane piosenki: chętnie/ niechętnie, ładnie, poprawnie, z trudnością.

Odtwarza/ najczęściej odtwarza różne rytmy, odtwarza tylko proste rytmy, nieprawidłowo

rytmizuje, nie odtwarza prostych rytmów.

Bawi się przy muzyce: twórczo, chętnie, niechętnie, Nie bawi się przy muzyce.

Gra na instrumentach różne/ proste rytmy i melodie, popełnia nieliczne/ liczne błędy, ma duże trudności z grą, nie gra prostych rytmów na instrumentach.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykazuje zdolności sportowe wykraczające poza program nauczania.

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne: sprawnie, poprawnie, mało poprawnie, z pomocą

nauczyciela, z dużą trudnością.

Uczestniczy w zabawach i grach sportowych: sprawnie, poprawnie, mało poprawnie, niechętnie.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa: zawsze, zazwyczaj, nie zawsze.

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Posługuje się komputerem w rozszerzonym/ podstawowym zakresie.

Ma duże trudności w posługiwaniu się komputerem w podstawowym zakresie.

Nie potrafi posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie.

Zna/ nie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

JĘZYK OBCY

Opanował umiejętności z zakresu języka obcego w rozszerzonym/ podstawowym zakresie.

Rozumie proste polecenia i wypowiedzi, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki,

udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste

zdania, przepisuje wyrazy i zdania.

Ma trudności: w rozumieniu prostych poleceń i wypowiedzi, recytacji wierszyków i rymowanek, śpiewaniu piosenek, udzielaniu odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,

czytaniu ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywaniu wyrazów i zdań.

Nie opanował umiejętności z zakresu języka obcego nawet w podstawowym zakresie.

 

OCENA Z RELIGII:……………………………………………………..................................

 

 

                                                                podpis nauczyciela:……………………………….......

 

 

 

 

 

 

KARTA  ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ  OCENY  OPISOWEJ – załącznik nr 6

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………

 

Klasa II                    semestr……………            rok szkolny…………….

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

SŁUCHANIE:

Zawsze w skupieniu słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Najczęściej słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Nie zawsze słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Słabo koncentruje swoją uwagę na wypowiedziach innych osób.

Nie koncentruje swojej uwagi na wypowiedziach innych osób.

WYPOWIADANIE SIĘ:

Wypowiada się wielozdaniowo, w rozwiniętej i uporządkowanej formie na zadany temat.

Wypowiada się złożonymi/ prostymi zdaniami, w uporządkowanej formie.

Wypowiada się z pomocą nauczyciela.

Ma trudności w wypowiadaniu się.

Nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Pięknie, bezbłędnie, poprawnie, z pomyłkami recytuje wiersze, ma trudności z nauką wiersza na pamięć.

CZYTANIE:

Czyta biegle, płynnie i wyraziście różne teksty/ przygotowane teksty.

Czyta teksty poprawnie całymi wyrazami.

Czyta teksty wolno, sylabizując, głoskując.

Popełnia liczne błędy w trakcie czytania.

Ma duże trudności w czytaniu.

Nie opanował umiejętności czytania.

ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU:

Rozumie każdy czytany tekst i prawidłowo odpowiada na pytania.

Na ogół rozumie czytany tekst i w większości odpowiada na zadane pytania.

Częściowo rozumie czytany tekst i nie zawsze prawidłowo odpowiada na zadane pytania.

Ma duże trudności ze zrozumieniem tekstu.

Nie rozumie czytanego tekstu.

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW:

Bezbłędnie, kształtnie i starannie przepisuje zdania/ teksty.

Podczas przepisywania zdań/ tekstów popełnia nieliczne/ liczne błędy

Ma duże trudności z przepisywaniem zdań/ tekstów.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Prawidłowo/ nieprawidłowo rozmieszcza tekst na stronie.

WYPOWIEDZI PISEMNE :

( kilkuzdaniowa wypowiedź, opis, list, zaproszenie, życzenia, notatka do kroniki)

Bezbłędnie tworzy i pisze dłuższe/ krótkie wypowiedzi w uporządkowanej formie.

Tworzy i pisze dłuższe/ krótkie wypowiedzi, popełnia nieliczne/ liczne błędy.

Ma duże trudności z tworzeniem i pisaniem krótkich wypowiedzi.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie potrafi tworzyć i pisać wypowiedzi.

ORTOGRAFIA:

Bezbłędnie pisze teksty z pamięci i ze słuchu.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy pisząc z pamięci i ze słuchu.

Ma duże trudności z pisaniem z pamięci i ze słuchu.

Nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu.

GRAMATYKA:

Bezbłędnie stosuje w praktyce poznany materiał gramatyczny.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując w praktyce poznany materiał gramatyczny.

Ma duże trudności ze stosowaniem w praktyce poznanego materiału gramatycznego.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie potrafi zastosować w praktyce poznanego materiału gramatycznego.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

Posiada rozległą / podstawową/ wycinkową/znikomą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym. 

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie opanował znikomej wiedzy o otaczającym środowisku społecznym.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Posiada rozległą/ podstawową/ wycinkową/ znikomą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie opanował znikomej wiedzy o otaczającym środowisku przyrodniczym.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA:

Bezbłędnie wykonuje działania w rozszerzonym/ poznanym zakresie liczbowym.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

w poznanym zakresie liczbowym.

Ma duże trudności wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w poznanym

zakresie liczbowym.

Nie wykonuje działań matematycznych w poznanym zakresie liczbowym.

ZADANIA TEKSTOWE:

Bezbłędnie układa i rozwiązuje trudniejsze/ typowe zadania tekstowe.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy układając i rozwiązując typowe zadania tekstowe.

Tylko z pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Nie układa i nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych.

UMIEJĘTNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

( obliczenia zegarowe, kalendarzowe, dotyczące mierzenia, płacenia, ważenia):

Bezbłędnie stosuje poznane umiejętności praktyczne.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując poznane umiejętności praktyczne.

Ma duże trudności ze stosowaniem poznanych umiejętności praktycznych.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie stosuje poznanych umiejętności praktycznych.

GEOMETRIA:

Bezbłędnie stosuje trudniejsze/ poznane wiadomości z geometrii.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując poznane wiadomości z geometrii.

Ma duże trudności ze stosowaniem poznanych wiadomości z geometrii, wymaga pomocy

nauczyciela.

Nie stosuje poznanych wiadomości z geometrii.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Wykazuje zdolności plastyczne wykraczające poza program nauczania.

Tworzy prace: starannie, mało starannie, ciekawie, schematycznie, poprawnie, bogate, ubogie w szczegóły.

Doprowadza/ nie doprowadza prac do końca.

Nie wykonuje prac plastycznych.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykazuje  zdolności konstrukcyjne wykraczające poza program nauczania .

Tworzy prace: staranne, mało staranne, ciekawie, schematycznie, poprawnie, bogate, ubogie w szczegóły.

Doprowadza/ nie doprowadza prac do końca.

Nie wykonuje prac technicznych.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Wykazuje zdolności muzyczne wykraczające poza program nauczania.

Śpiewa poznane piosenki: chętnie/ niechętnie, ładnie, poprawnie, z trudnością.

Odtwarza/ najczęściej odtwarza różne rytmy, odtwarza tylko proste rytmy, nieprawidłowo

rytmizuje, nie odtwarza prostych rytmów.

Bawi się przy muzyce: twórczo, chętnie, niechętnie, Nie bawi się przy muzyce.

Gra na instrumentach różne/ proste rytmy i melodie, popełnia nieliczne/ liczne błędy, ma duże trudności z grą, nie gra prostych rytmów na instrumentach.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykazuje zdolności sportowe wykraczające poza program nauczania.

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne: sprawnie, poprawnie, mało poprawnie, z pomocą

nauczyciela, z dużą trudnością.

Uczestniczy w zabawach i grach sportowych: sprawnie, poprawnie, mało poprawnie, niechętnie.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa: zawsze, zazwyczaj, nie zawsze.

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Posługuje się komputerem w rozszerzonym/ podstawowym zakresie.

Ma duże trudności w posługiwaniu się komputerem w podstawowym zakresie.

Nie potrafi posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie.

Zna/ nie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

JĘZYK OBCY

Opanował umiejętności z zakresu języka obcego w rozszerzonym/ podstawowym zakresie.

Rozumie proste polecenia i wypowiedzi, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki,

udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste

zdania, przepisuje wyrazy i zdania.

Ma trudności: w rozumieniu prostych poleceń i wypowiedzi, recytacji wierszyków i rymowanek, śpiewaniu piosenek, udzielaniu odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,

czytaniu ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywaniu wyrazów i zdań.

Nie opanował umiejętności z zakresu języka obcego nawet w podstawowym zakresie.

 

OCENA Z RELIGII:………………………….........................................................................       

 

                                                                        podpis nauczyciela……………….......................

 

KARTA  ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ  OCENY  OPISOWEJ- załącznik nr 7

 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………….

 

Klasa III           semestr…………..           rok szkolny……………

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

SŁUCHANIE:

Zawsze w skupieniu słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Najczęściej słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Nie zawsze słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Słabo koncentruje swoją uwagę na wypowiedziach innych osób.

Nie koncentruje swojej uwagi na wypowiedziach innych osób.

WYPOWIADANIE SIĘ:

Wypowiada się wielozdaniowo, w rozwiniętej i uporządkowanej formie na zadany temat.

Wypowiada się złożonymi/ prostymi zdaniami, w uporządkowanej formie.

Wypowiada się z pomocą nauczyciela.

Ma trudności w wypowiadaniu się.

Nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Pięknie, bezbłędnie, poprawnie, z pomyłkami recytuje wiersze, ma trudności z nauką wiersza na pamięć.

CZYTANIE:

Czyta biegle, płynnie i wyraziście różne teksty/ przygotowane teksty.

Czyta teksty poprawnie całymi wyrazami.

Czyta teksty wolno, sylabizując, głoskując.

Popełnia liczne błędy w trakcie czytania.

Ma duże trudności w czytaniu.

Nie opanował umiejętności czytania.

ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU:

Rozumie każdy czytany tekst i prawidłowo odpowiada na pytania.

Na ogół rozumie czytany tekst i w większości odpowiada na zadane pytania.

Częściowo rozumie czytany tekst i nie zawsze prawidłowo odpowiada na zadane pytania.

Ma duże trudności ze zrozumieniem tekstu.

Nie rozumie czytanego tekst

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW:

Bezbłędnie, kształtnie i starannie przepisuje zdania/ teksty.

Podczas przepisywania zdań/ tekstów popełnia nieliczne/ liczne błędy.

Ma duże trudności z przepisywaniem zdań/ tekstów.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Prawidłowo/ nieprawidłowo rozmieszcza tekst na stronie.

WYPOWIEDZI PISEMNE :

( kilkuzdaniowa wypowiedź, opis, opowiadanie, list, zaproszenie, zawiadomienie, życzenia, notatka do kroniki)

Bezbłędnie tworzy i pisze dłuższe/ krótkie wypowiedzi w uporządkowanej formie.

Tworzy i pisze dłuższe/ krótkie wypowiedzi, popełnia nieliczne/ liczne błędy.

Ma duże trudności z tworzeniem i pisaniem krótkich wypowiedzi.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie potrafi tworzyć i pisać wypowiedzi.

ORTOGRAFIA:

Bezbłędnie pisze teksty z pamięci i ze słuchu.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy pisząc z pamięci i ze słuchu.

Ma duże trudności z pisaniem z pamięci i ze słuchu.

Nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu.

GRAMATYKA:

Bezbłędnie stosuje w praktyce poznany materiał gramatyczny.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując w praktyce poznany materiał gramatyczny.

Ma duże trudności ze stosowaniem w praktyce poznanego materiału gramatycznego.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie potrafi zastosować w praktyce poznanego materiału gramatycznego.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

Posiada rozległą / podstawową/ wycinkową/znikomą wiedzę o otaczającym środowisku.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie opanował znikomej wiedzy o otaczającym środowisku społecznym.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Posiada rozległą/podstawową/wycinkową/znikomą wiedzę o otaczającym środowisku.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie opanował znikomej wiedzy o otaczającym środowisku przyrodniczym.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

SPRAWNOŚĆRACHUNKOWA:

Bezbłędnie wykonuje działania w rozszerzonym/ poznanym zakresie liczbowym.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

w poznanym zakresie liczbowym.

Ma duże trudności wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w poznanym

zakresie liczbowym.

Nie wykonuje działań matematycznych w poznanym zakresie liczbowym.

ZADANIA TEKSTOWE:

Bezbłędnie układa i rozwiązuje trudniejsze/ typowe zadania tekstowe.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy układając i rozwiązując typowe zadania tekstowe.

Tylko z pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Nie układa i nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych.

UMIEJĘTNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

( obliczenia zegarowe, kalendarzowe, dotyczące mierzenia, płacenia, ważenia):

Bezbłędnie stosuje poznane umiejętności praktyczne.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując poznane umiejętności praktyczne.

Ma duże trudności ze stosowaniem poznanych umiejętności praktycznych.

Wymaga pomocy nauczyciela.

Nie stosuje poznanych umiejętności praktycznych.

GEOMETRIA:

Bezbłędnie stosuje trudniejsze/ poznane wiadomości z geometrii.

Popełnia nieliczne/ liczne błędy stosując poznane wiadomości z geometrii.

Ma duże trudności ze stosowaniem poznanych wiadomości z geometrii, wymaga pomocy

nauczyciela.

Nie stosuje poznanych wiadomości z geometrii.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Wykazuje zdolności plastyczne wykraczające poza program nauczania.

Tworzy prace: starannie, mało starannie, ciekawie, schematycznie, poprawnie, bogate, ubogie w szczegóły.

Doprowadza/ nie doprowadza prac do końca.

Nie wykonuje prac plastycznych.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykazuje zdolności konstrukcyjne wykraczające poza program nauczania.

Tworzy prace: staranne, mało staranne, ciekawe, schematyczne, poprawnie, bogate, ubogie w szczegóły.

Nie wykonuje prac technicznych.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Wykazuje zdolności muzyczne wykraczające poza program nauczania.

Śpiewa poznane piosenki: chętnie/ niechętnie, ładnie, poprawnie, z trudnością.

Odtwarza/ najczęściej odtwarza różne rytmy, odtwarza tylko proste rytmy, nieprawidłowo

rytmizuje, nie odtwarza prostych rytmów.

Bawi się przy muzyce: twórczo, chętnie, niechętnie, nie bawi się przy muzyce.

Gra na instrumentach różne/ proste rytmy i melodie, popełnia nieliczne/ liczne błędy, ma duże trudności z grą, nie gra prostych rytmów na instrumentach.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykazuje zdolności sportowe wykraczające poza program nauczania.

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne: sprawnie, poprawnie, mało poprawnie, z pomocą

nauczyciela, z dużą trudnością.

Uczestniczy w zabawach i grach sportowych: sprawnie, poprawnie, mało poprawnie, niechętnie.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa: zawsze, zazwyczaj, nie zawsze.

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

                        

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Posługuje się komputerem w rozszerzonym/ podstawowym zakresie.

Ma duże trudności w posługiwaniu się komputerem w podstawowym zakresie.

Nie potrafi posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie.

Zna/ nie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

JĘZYK OBCY

Opanował umiejętności z zakresu języka obcego w rozszerzonym/ podstawowym zakresie.

Rozumie proste polecenia i wypowiedzi, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki,

udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste

zdania, przepisuje wyrazy i zdania.

Ma trudności: w rozumieniu prostych poleceń i wypowiedzi, recytacji wierszyków i rymowanek, śpiewaniu piosenek, udzielaniu odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,

czytaniu ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywaniu wyrazów i zdań.

Nie opanował umiejętności z zakresu języka obcego nawet w podstawowym zakresie.

 

OCENA Z RELIGII………………………………....................................................................

 

                                                                   podpis nauczyciela……………………….................

 

 

KARTA  ŚRÓDROCZNEJ/ ROCZNEJ  OCENY  OPISOWEJ  Z  ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I-III- załącznik nr 8

 

Imię i nazwisko:…………………………………….

 

Klasa……………           semestr……………                   rok szkolny……………..

 

 

 • Systematycznie przygotowuje się do zajęć: zawsze, prawie zawsze, zazwyczaj, rzadko, bardzo rzadko, nie przygotowuje się, wykazuje dużą aktywność, na ogół jest aktywny, nie jest aktywny.
 • Uzupełnia zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach: zawsze, prawie zawsze, zazwyczaj, rzadko, bardzo rzadko, nie przygotowuje się.
 • Wypełnia obowiązki dyżurnego, właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań: zawsze, prawie zawsze, rzadko, bardzo rzadko, nie wypełnia, nie reaguje.
 • Dba o kulturę słowa i wygląd: zawsze, prawie zawsze, zazwyczaj, rzadko, bardzo rzadko, nie dba.
 • Szanuje mienie publiczne i własność prywatną: zawsze, prawie zawsze, zazwyczaj, rzadko, bardzo rzadko, niszczy
 • Angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły: zawsze, prawie zawsze, zazwyczaj, rzadko, bardzo rzadko, nie angażuje się.

                                                                                                                                                      

 

                                                                                     podpis nauczyciela…………………….

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.