Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin SU

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGOPUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  PROSTYNI

§ 1

  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 2

Samorząd jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1)      reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,

2)      organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

3)      pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły,

4)      wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

5)      tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów, współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły,

6)      organizacja i prowadzenie szkolnych apeli ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z obowiązkami dyżurnych szkolnych i klasowych,

7)      aktywne włączanie się w życie szkoły poprzez udział w uroczystościach szkolnych,

8)      prawo do zgłaszania propozycji do Programu Wychowawczego Szkoły i Statutu Szkoły.

§ 3

1. Organami samorządu są:

1)      Rada Samorządu,

2)      sekcje samorządu.

2. W skład Rady Samorządu wchodzą:

a)      przewodniczący,

b)      zastępca przewodniczącego,

c)      skarbnik,

d)     sekretarz,

e)      przewodniczący sekcji,

f)       redaktor gazety szkolnej.

3. W samorządzie działają sekcje:

a)      porządkowa,

b)      plastyczno- dekoracyjna,

c)      kulturalno- rozrywkowa.

4. Organy samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

§ 4

1. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.

2. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek:

a)      przewodniczącego samorządu,

b)      Rady Samorządu,

c)      co najmniej 1/5 uczniów szkoły.

Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażenia swojej opinii o pracy samorządu, przewodniczącego i sekcji samorządu,

2)      prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań,

3)      wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu,

4)      uchwalenie regulaminu samorządu.

§ 5

1. Rada Samorządu:

1)      zwołuje Walne Zebranie uczniów,

2)      opracowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu projekt programu prac samorządu,

3)      jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim Walnego Zebrania wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,

4)      podlegają jej przewodniczący samorządów klasowych,

5)      ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

2. Zebrania Rady Samorządu zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 6

1. Przewodniczący samorządu:

1)      reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

2)      kieruje pracami samorządu,

3)      organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole,

4)      przewodniczy Walnemu Zebraniu uczniów.

2. Zastępca przewodniczącego:

wspomaga przewodniczącego we wszystkich pracach wynikających z pełnienia funkcji,

3. Sekretarz:

1)      wspomaga przewodniczącego we wszystkich pracach wynikających z pełnienia funkcji,

2)      prowadzi dokumentację samorządu.

4. Skarbnik:

1)      wspomaga przewodniczącego we wszystkich pracach wynikających z pełnienia funkcji,

2)      prowadzi dokumentację finansową samorządu.

§ 7

Opiekun samorządu:

1)      czuwa nad całokształtem prac samorządu,

2)      pośredniczy między uczniami a nauczycielami,

3)      zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

§ 8

1. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

2. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.

3. Z poszczególnych klas typowanych jest do 5 kandydatów przez wychowawców i uczniów danej klasy.

4. Wybór Rady Samorządu dokonywany jest przez głosowanie tajne w terminie do 30 września.

5. Członkami Rady Samorządu zostaje 8 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

  1. Na pierwszym posiedzeniu rada wybiera spośród siebie organy rady.

§ 9

Regulamin uchwalany jest na Walnym Zebraniu uczniów.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.