Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Kodeks etyczny nauczyciela

Kodeks Etyczny Nauczyciela

Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni

 

Kodeks etyczny nauczyciela Zespołu Szkól Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.

 

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej

 

1. Nauczyciel stanowi wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka. Nauczyciel będzie dalej rozumiany jako pracownik szkoły tzn. grono pedagogiczne plus dyrekcja. Pośrednio termin ten rozumiany również jako pracownik administracyjny szkoły, ponieważ każdy z nas stara się wychowywać i budować światopogląd młodzieży,

2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia

3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą uwzględniając różne teorie naukowe

4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania

5. Nauczyciel uznaje autonomię ucznia oraz jego rodziny

6. Nauczyciel stoi na straży realizacji wartości moralnych, uczy i wychowuje własna postawa i przykładem

7. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów, respektując ład społeczny i moralny.

8. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości Ojczyzny

9. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

10. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego człowieka i respektuje jego dobro osobiste.

11. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.

12. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosując obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.

13.  Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa.

14.  Nauczyciel wywiązuje się ze zobowiązań wobec uczniów, rodziców, kolegów i przełożonych

 

 

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej

 

A) Nauczyciel wobec ucznia

1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.

2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice lub ich opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.

3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w sferze

intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.

4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagać jego możliwości.

5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu.

6. Nauczyciel ma świadomość, że oddziałuje wychowawczo także swoją godną postawą  w życiu prywatnym.

7. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.

8. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia.

9. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.

10. Stosunek nauczyciela do ucznia cechuje życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia bez względu na okoliczności.

 

B) Nauczyciel wobec własnego środowiska

1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty tworzy zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie.

2. Nauczycieli łączą więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności, szlachetnego współzawodnictwa i szacunku.

3. Nauczyciel doświadczony otacza opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą

i pomocą. Nauczyciel młodszy okazuje szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem pracy.

4. Nauczyciel nie podważa autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty wobec uczniów i ich rodziców.

 

C) Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków

1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych

zadań dydaktycznych i wychowawczych.

2. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem.

3. Nauczyciela cechuje wysoka kultura osobista oraz kultura języka ojczystego.

4.Nauczyciel dba o swój wygląd zewnętrzny.

5. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej

merytorycznie oceny swojej pracy.

 

D) Nauczyciel wobec rodziców

1. Nauczyciel honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci;

2. Nauczyciel  respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;

3. Nauczyciel dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka i wspierania procesu nauczania;

4. Nauczyciel przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym;

5. Nauczyciel w sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i ucznia wypracowuje kompromis w relacji: szkoła-rodzice;

6. Nauczyciel zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceny uczniów.

 

Nauczyciel wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich

1.Nauczyciel pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom nauczania zapewniany wszystkim uczniom;

2. Nauczyciel nieustannie “uczy się” w taki sposób, że jego profesjonalna wiedza jest systematycznie uaktualniana i udoskonalana;

3. Nauczyciel dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte w szkole programy;

4. Nauczyciel jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i kwalifikacje;

5. Nauczyciel  zachowuje odpowiednią kulturę bycia – zwłaszcza niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków, korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom;

6. Nauczyciel podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach, których jest świadkiem;

7. Nauczyciel  przestrzega postanowień niniejszego kodeksu.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.