Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Ucznia PG w Prostyni

 

 

 REGULAMIN  UCZNIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PROSTYNI

 

 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

Uczeń ma prawo do :

 

 

 

1.      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

2.      opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniającym bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 

3.      przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi czy wyjaśnień,

 

4.      odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły,

 

5.      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

 

6.      swobody wyrażania swoich przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 

7.      dyskrecji w sprawach osobistych, korespondencji, uczuć,

 

8.      sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz ustalonych sposobów kontroli tych postępów,

 

9.      bieżącej informacji o swoich ocenach z przedmiotów,

 

10.  wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum,

 

11.  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 

12.  reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

 

13.  organizowania zajęć kulturalnych i rozrywkowych za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły,

 

14.  korzystania z porad pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 

15.  korzystania z pomocy stypendialnej.

 

 

 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 

 

 

1.      systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i życiu gimnazjum,

 

2.      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

 

3.      właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

 

4.      w terminie do końca każdego miesiąca przedstawić wychowawcy pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:

 

1)      zaświadczenia lekarskiego, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż siedem dni roboczych,

 

2)      oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności nie dłuższej niż siedem dni roboczych ( usprawiedliwienia będą ważne tylko na drukach wprowadzonych przez gimnazjum),

 

5.      postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycję gimnazjum,

 

6.      godnego i kulturalnego zachowywania się w gimnazjum i poza nim, dbania o piękno mowy ojczystej,

 

7.      okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub samorządu szkolnego,

 

8.      przestrzegania zasad współżycia społecznego,

 

1)      właściwego zachowywania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów ( życzliwość, kultura osobista, stosowanie zwrotów grzecznościowych ),

 

2)      okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

 

3)      przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

 

4)      poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

 

5)      zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach poświęconych zachowaniu, chyba że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

 

9.      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów- uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,

 

10.  przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w gimnazjum i otoczeniu,

 

11.  zmieniać obuwie wchodząc do budynku szkolnego,

 

12.  zawsze być czysto i schludnie ubrany,

 

13.  godnie reprezentować gimnazjum na zewnątrz,

 

14.  przestrzegać postanowień Statutu Gimnazjum.

 

 

 

 

II. NAGRODY I KARY

 

 

 

Nagrody:

 

 

 

1.      Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

2.      Uczniom, którzy wyróżniają się rzetelną nauką, wzorową postawą, wybitnymi osiągnięciami, pracą społeczną, działalnością i odwagą mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

 

3.      W szkole przyznawane są następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1)      nagroda książkowa,

 

2)      list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

 

3)      pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów,

 

4)      dyplom uznania.

 

4.      Nagrody książkowe na koniec roku otrzymują:

 

1)      uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem,

 

2)      laureaci i wyróżnieni w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,

 

3)      uczniowie, którzy zajęli 1-3 miejsce w innych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim,

 

4)      uczniowie, którzy wyróżnili się działalnością i odwagą w sytuacjach szczególnych.

 

5.      Dyplom uznania otrzymuje uczeń :

 

1)      szczególnie wyróżniający się w danym przedmiocie,

 

2)      za 100 % frekwencję w ciągu roku szkolnego,

 

3)      który zajął 1-3 miejsce w konkursach organizowanych przez szkołę,

 

4)      wyróżniający się w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska,

 

5)      który właściwie  reaguje  na przejawy ujemnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży.

 

6.      O przyznaniu wyróżnień określonych w punkcie 4 decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.

 

7.      Dopuszcza się nagradzanie zbiorowe zespołu lub klas ( puchary, odznaki).

 

 

 

 

Kary :

 

 

 

1.   Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum i Regulaminu Ucznia uczeń może być   ukarany:

 

1)      upomnieniem wychowawcy klasy,

 

2)      upomnieniem z naganą dyrektora gimnazjum,

 

3)      zawieszeniem terminowym prawa do udziału zawodach sportowych,

 

4)      przeniesieniem do równoległej klasy,

 

5)      za nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu Regulaminu Ucznia uczeń może zostać ukarany pracami społecznymi na rzecz gimnazjum wymiarze od 1 do 2 godzin,

 

6)      uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym  przeniesieniem do innego gimnazjum ( w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora gimnazjum i za zgodą kuratora).

 

2.      Przeniesienie ucznia do równoległej klasy odbywa się po poinformowaniu jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek wychowawcy klasy zgłoszony do dyrektora gimnazjum.

 

3.      Przeniesienie do innego gimnazjum może nastąpić w następujących przypadkach:

 

1)      uczeń notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Gimnazjum,

 

2)      otrzymał inne kary zawarte w Statucie Gimnazjum,

 

3)      stosowne środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

 

4)      zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na postawę ucznia.

 

4.      Gimnazjum powiadamia sąd dla nieletnich, gdy:

 

1)      uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,

 

2)      swoim postępowaniem zagraża zdrowiu lub życiu innych osób,

 

3)      dopuszcza się czynów łamiących prawo np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszenia,   rozprowadzanie narkotyków itp.,

 

4)      stosowne środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

 

5.      Uczeń może być ukarany za dokonane zniszczenia materialne na terenie gimnazjum karą pieniężną. O wyznaczonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

 

6.      Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

 

7.      Stosuje się gradację kar- od najmniej dotkliwej do najbardziej ostrej.

 

8.      Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

 

9.      Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.

 

10.  Uczeń w ciągu 7 dni od chwili powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o ukaraniu ma prawo odwołać się od kary zgodnie z procedurą odwoławczą.

 

11.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora gimnazjum do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

 

III.  ZASADY ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE

 

 

 

1.      Podczas pobytu w gimnazjum wszystkich uczniów obowiązuje strój schludny i czysty. Spódnica nie powinna być krótsza niż 10 cm nad kolanem. Ze względów higienicznych i porządkowych obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do gimnazjum (miękka i jasna podeszwa).

 

2.      Na wszystkich uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny galowy ustalony tradycją gimnazjum: chłopcy biała koszula i ciemne spodnie, dziewczęta biała bluzka i ciemna spódnica.

 

3.      Zabrania się uczniom przychodzenia do gimnazjum z ufarbowanymi włosami oraz w makijażu, chłopcom zabrania się przychodzenia w kolczykach. Zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich kolczyków, ostrych bransolet.

 

4.      Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz posiadania w gimnazjum urządzeń i przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia (petardy, lasery, ostre narzędzia, zapalniczki itp.)

 

5.      Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do gimnazjum przez uczniów ( biżuteria, telefony komórkowe, zegarki, pieniądze itp.)

 

6.      Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum:

 

1)      podczas zajęć edukacyjnych i poza nimi obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego (aparat winien być wyłączony i schowany),

 

2)      nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione,

 

3)      nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w punkcie 6. skutkuje wymierzeniem kary, zgodnie ze Statutem Gimnazjum,

 

7.      Ze względów bezpieczeństwa uczniom nie wolno biegać podczas przerw po korytarzu i po schodach.

 

8.      Wszyscy powinni dążyć do obniżenia hałasu w gimnazjum, szczególnie podczas przerw.

 

 

 

 

 

 

 

IV. CEREMONIAŁ SZKOŁY

 

 

 

1.      Apele okolicznościowe  organizowane są w ramach zajęć lekcyjnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez Samorząd Szkolny, Radę Pedagogiczną lub dyrektora szkoły dla wszystkich uczniów.

 

2.      Uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni:

 

1)      uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,

 

2)      ślubowanie uczniów klasy pierwszej,

 

3)      Dzień Patrona – 16 października,

 

4)      Święto Niepodległości – 11 listopada,

 

5)      Święto Uchwalenia Konstytucji  3 Maja,

 

6)      Obchody Rocznicy Śmierci Patrona Zespołu Szkół Gminnych,

 

7)      uroczystość zakończenia roku szkolnego.

 

3.      Podczas uroczystości szkolnych odbywających się z udziałem sztandaru wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

 

4.      Uroczystości szkolne i państwowe odbywają się według następującego scenariusza:

 

1)      wprowadzenie pocztu sztandarowego,

 

2)      odśpiewanie hymnu narodowego,

 

3)      część oficjalna zawierająca treści odpowiadające uroczystości,

 

4)      odprowadzenie pocztu sztandarowego.

 

5.      Przebieg Uroczystości Dnia Patrona:

 

1)      Msza Święta w kościele parafialnym,

 

2)      przemarsz do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II  w Prostyni,

 

3)      złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy tablicy poświęconej patronowi Zespołu Szkół Gminnych,

 

4)      inscenizacja poświęcona patronowi Zespołu Szkół Gminnych.

 

6.      Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.

 

 

 

Uchwała Nr 8/ XI/ 2012/2013 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Prostyni z dnia 16 kwietnia 2013 roku.   

 

 

Propozycje zajęć pozalekcyjnych dla uczniów- r. szk. 2013/2014

Publiczne Gimnazjum

Lp

Nazwisko i imię

n-la

l. godz. zajęć w sem.

(45 min)

Tematyka zajęć

klasa

Dzień tygodnia,

godzina lekcyjna

1

Banaszek A.

 

16

Koło KSM

I-III

piątek 18.00- 18.45

2

Borowa E.

 

36

Zajęcia z języka polskiego

III

poniedziałek 7.45- 8.30

piątek 7.45- 8.30

3

Gąsior K.

 

36

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

I-III

 

poniedziałek 7.45- 8.30

wtorek 7.45- 8.30

4

Jakubik W.

 

36

Zajęcia sportowe- gry zespołowe

I-III

poniedziałek 14.20- 15.50

5

Kotowska J.

24

30 minutx36

Koło z języka angielskiego

I-III

 

poniedziałek 14.20- 15.20

6

Młynarczyk A.

18

 

Zajęcia wyrównawcze z biologii

I-III

środa 7.45- 8.30

7

Nowska I.

18

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

II

poniedziałek 14.20- 15.05

8

Rostkowski A.

20

25 minutx36

Koło fizyczne

I-III

wtorek 8.00- 8.25

czwartek 8.00- 8.25

9

Siwerska M.

36

Koło podróżnicze

II-III

 

poniedziałek 14.20-15.05

wtorek 14.20-15.05

10

Wileńska A.

18

Koło wokalno-teatralne

I

piątek 14.20-15.05

 

11

Żochowska O.

18

 

Koło języka rosyjskiego

III

 

wtorek 7.45- 8.30
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.