Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Koncepcja pracy szkoły

 Koncepcja pracy

Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni

na lata szkolne 2013/2014- 2015/2016

 

Spis treści

 Wstęp

1. Wizja szkoły.

2. Misja szkoły.

3. Model absolwenta.

4. Realizacja wymagań.

5. Ewaluacja koncepcji.


,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem ..."

Jan Paweł II


Wizja szkoły

„Mądry, zdrowy uczeń - nasz wspólny cel”

 

Nasza szkoła:

1) jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców dążącą do uzyskania solidnych podstaw edukacyjnych uczniów przy zachowaniu zdrowia i uśmiechu na ich dziecięcych twarzach;

2) tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;

3) tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające, że opuszczają ją absolwenci legitymujący się wiadomościami, umiejętnościami i postawą, a których mowa w rozdziale 3;

4) ściśle współpracuje z rodzicami;

5) jest przyjazna i bezpieczna;

6) prowadzi systematyczną ewaluację wewnętrzną, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;

7) aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego;

8) pomoże każdemu uczniowi i jego rodzicowi w rozwiązywaniu problemów.

 

Misja szkoły

 „Szkoła w Prostyni - fundament dalszej przyszłości absolwenta”

 Nasza szkoła jest placówką, w której:

1) oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces;

2) zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie;

3) zapewniamy przyjazny klimat;

4) uczymy metod i technik umożliwiających nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;

5) wychowujemy w oparciu o system wartości będący zasadami uniwersalnymi oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia;

6) promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;

7) kształtujemy w naszych uczniach postawy, które są odzwierciedleniem stylu życia i treści nauczania naszego Patrona Szkoły – Jana Pawła II;

8) wspieramy lokalne środowisko;

9) uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

10) uczniowie utożsamiają się z jej osiągnięciami, ale też i porażkami, starają się kształtować jej niepowtarzalny wizerunek.


Model absolwenta

Szkoła nasza będzie miejscem wychowania i nauczania, która przygotowuje uczniów do potrzeby uczenia się przez całe życie, rozwoju i odpowiedzialności za siebie i innych. Zdobyta wiedza, umiejętności, ukształtowane postawy będą fundamentem sukcesów w dalszych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

      Absolwent szkoły:

 • Przygotowany merytorycznie do dalszej nauki,
  • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy, punktualny i zna wagę słowa,
  •  Szanujący swoich wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentujący szkołę na zewnątrz, szanujący jej tradycje,
  • Świadomie kieruje własnym życiem, samodzielnie dokonuje wyborów i określa hierarchię swoich wartości i celów życiowych,
  • Umie pracować nad sobą, odkrywać osobiste zdolności i zainteresowania,
  • Potrafi odnaleźć się w środowisku społecznym (rodzina, środowisko lokalne, region, państwo),
  • Prowadzi i propaguje zdrowy tryb życia, unika uzależnień i dba o zdrowie swoje i innych,
 • Prawidłowo komunikuje się z ludźmi, rozwiązuje konflikty interpersonalne w sposób tolerancyjny i kulturalny,
 •  Szanuje środowisko naturalne.

 

Realizacja wymagań

 

1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

 

Edukacja w naszej szkole jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia założeń, priorytetów określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Koncepcja pracy naszej szkoły powinna być zgodna z potrzebami rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły oraz potrzebami środowiska. Powinna być znana i akceptowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Wspólnie z całą społecznością szkoły (uczniami, rodzicami, nauczycielami) określanie głównych założeń, wartości i celów działania szkoły oraz sposobów ich osiągnięcia (partycypacja uczniów i rodziców w tworzeniu koncepcji).

- Systemowe i przemyślane podejmowanie refleksji nad koncepcją w perspektywie całości działań prowadzonych w szkole, a także działań indywidualnych, czyli dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy szkoły – uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły (partycypacja uczniów i rodziców w modyfikacjach koncepcji).

- Realizacja koncepcji we współpracy ze wszystkimi podmiotami (uczniami, rodzicami) ( partycypacja uczniów i rodziców w działaniach realizujących koncepcję, ale działania te muszą wykraczać poza wyznaczone prawem minimum).

 

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

Chcemy w szkole by ,,nauczanie” zastąpione zostało ,,uczeniem się”. Uczeń powinien być systematycznie wdrażany do uczenia siebie, a w tym wysiłku wspierany przez nauczycieli. Wsparcie polegać ma na pomocy w wykształceniu umiejętności uczenia, w planowaniu i organizacji uczenia się, a także pomocy w sytuacjach trudnych oraz wsparciu w budowaniu motywacji do uczenia się.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Wszystko, co się dzieje w szkole, powinno służyć uczeniu się. Są temu podporządkowane składniki wymagania – planowanie, metody i formy pracy, indywidualne podejście, atmosfera, motywowanie, znajomość celów zajęć i oczekiwań stawianych uczniom, przekazywanie informacji zwrotnej (ważne jest, aby te działania były systematyczne i adekwatne – dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i klasy).

- Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów, która pozwoli na właściwe zaplanowanie procesu – to właśnie od niej wszystko w procesie uczenia powinno się zaczynać (powszechność diagnozy).

- Dostosowanie elementów procesu uczenia do wyników diagnozy.

- Znajomość wśród uczniów celów i oczekiwań stawianych na każdej lekcji (powszechność znajomości celów i oczekiwań).

- Przekazywanie informacji zwrotnej w procesie uczenia się (poprawność i powszechność tej informacji).

- Motywowanie i wspieranie uczniów (powszechność działań motywujących i wspierających).

- Powszechność współpracy uczniów w uczeniu się.

- Nowatorstwo w pracy z uczniami w odniesieniu do ich potrzeb.

 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

Uczniowie powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Nauczyciele monitorują proces edukacyjny, wykorzystują informację o osiągnięciach z poprzedniego etapu. Podstawa programowa jest najważniejszym dokumentem organizującym pracę nauczycieli, wyznaczającym zadania szkole, opisującym wiedzę, umiejętności i postawy, w jakie nauczyciele powinni wyposażyć uczniów naszej szkoły.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Odnoszenie się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie wszystkich części podstawy: zadań szkoły, celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji (spójność procesów z podstawą, szczególnie z warunkami realizacji podstawy programowej).

- Powszechność monitorowania realizacji podstawy programowej.

- Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów.

- Trafność wniosków wyciągniętych z monitorowania podstawy i skuteczność podjętych działań dydaktycznych (sukcesy uczniów).

- Znajomość podstawy programowej poprzednich i następnych etapów kształcenia i nabudowywanie  na istniejących już fundamentach wiedzy i umiejętności.

- Odpowiedzialność zespołu nauczycieli uczących w szkole za realizację całości podstawy.

 

4. Uczniowie są aktywni

 

Aktywność uczniów powinna wiązać się różnorodnymi działaniami szkoły, szczególnie z procesem uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły będzie wspieranie uczniów w podejmowaniu przez nich samodzielnych inicjatyw mających wpływ na ich rozwój, rozwój szkoły i środowiska lokalnego.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Powszechność zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

- Różnorodne inicjatywy uczniów.

- Angażowanie innych w różnorodne przedsięwzięcia.

- Aktywność:

- nakierowana na proces uczenia się;

- związana z koncepcją pracy szkoły i skłaniająca uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własne działania i rozwój.

- Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.

 

5. Respektowane są normy społeczne

 

Ważnym zadaniem szkoły będzie tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Szkoła będzie kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) w szkole, w różnych sytuacjach na lekcjach, na przerwach, na szkolnym boisku.

- Budowanie społeczeństwa demokratycznego, wskazane uczniom istniejących w demokracji mechanizmów umożliwiających aktywne funkcjonowanie samorządu uczniowskiego i wspólne uzgadnianie norm.

- Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych.

- Wspólne z rodzicami analizowanie i ocenianie działań wychowawczych .

 

6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

 

Działania podejmowane przez szkołę będą poprzedzone diagnozą. Zostaną dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Nauczyciele organizując procesy edukacyjne będą indywidualizować nauczanie, wspierać uczniów, przeciwdziałać dyskryminacji.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.

- Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów.

- Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się/nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.

- Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.

- Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.

- Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

- Troska o ucznia i pośrednio i jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.

 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

Nauczyciele będą pracować zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Ich praca ma służyć głównie podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Wspólne ustalenia dotyczące organizacji procesów edukacyjnych, planowania tych procesów oraz realizacji, szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie w jednym oddziale.

- Wymiana doświadczeń między nauczycielami – rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemne wsparcie, analizowanie swojej pracy, lekcje koleżeńskie, propagowanie dobrych praktyk.

- Współpraca nauczycieli jako widoczny wzór współpracy dla uczniów.

 

8. Promowana jest wartość edukacji

 

Priorytetem pracy szkoły będzie promocja uczenia się przez całe życie. Szkoła będzie budować klimat sprzyjający rozumieniu tej potrzeby przez uczniów i ich rodziców.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Budowanie klimatu i rangi uczenia się.

- W kontekście promowania wartości edukacji obserwowanie losów absolwentów, ukazywanie ich sukcesów.

- Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dziadków, rodziców w kształceniu uczniów i odwrotnie.

- Prezentowanie wytworów uczniów – zwłaszcza takich, które pokazują rozwój i sukcesy uczniów.

- Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu uczniowi możliwości sukcesu.

- Promowanie wartości edukacji i wartości uczenia się przez całe życie w środowisku.

 

9. Rodzice są partnerami szkoły

 

Szkoła będzie włączać rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów swojej pracy oraz w proces realizowanych różnorodnych działań.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Aktywne zaangażowanie w procesy edukacyjno – wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w szkole dzieje.

- Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole – partycypacja rodziców.

- Tworzenie w szkole przestrzeni do zaangażowania rodziców, działania, jakie podejmuje szkoła, by dzielić się odpowiedzialnością za proces uczenia – systemowość zbierania i uwzględniania opinii rodziców.

- Realizacja inicjatyw rodziców – użyteczność inicjatyw.

 

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

 

Szkoła będzie starać się być instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska lokalnego, w tym głównie w zakresie promocji zdrowia, wartości patriotycznych i edukacji ekologicznej. Będzie korzystać z zasobów środowiska służących rozwojowi ucznia i wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Znajomość zasobów i potrzeb środowiska szkoły.

- Właściwe wykorzystanie potencjału środowiska dla dobra obu stron.

- Systematyczność i celowość współpracy.

- Korzyści ze współpracy dla szkoły i rozwoju uczniów.

 

11.  Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględniać będzie wnioski i analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty i innych badań zewnętrznych np. OBUT oraz badań wewnętrznych np. sprawdzianów dyrektora szkoły. Wykorzystane będą przez szkołę wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Dokonywanie celowych analiz osiągnięć uczniów i wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, z zastosowaniem różnorodnych metod.

- Znajomość wniosków z tych analiz.

- Planowanie i wdrażanie nowych działań na podstawie tych analiz albo modyfikacja działań już podjętych.

- Monitorowanie działań prowadzonych w szkole.

- Promowanie wewnętrznych badań prowadzonych w szkole.

 

12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

 

Zarządzanie szkołą będzie koncentrować się na stwarzaniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły będą służyły rozwojowi szkoły.

 

Dla szkoły ważne będzie:

- Budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych dzięki sprawnie prowadzonej polityce kadrowej.

- Kreowanie rzeczywistości szkolnej (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie wyzwań przyszłości.

- Celowy rozwój szkoły, w którym istotną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.

- Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.


Ewaluacja koncepcji

Koncepcja pracy szkoły będzie podlegać ciągłemu monitorowaniu i w miarę potrzeb ewaluowaniu.

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni została opracowana wspólnie z:

- Radą Pedagogiczną;

- Radą Rodziców;

- samorządami uczniowskimi;

- pracownikami niepedagogicznymi;

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.