Procedury wystawiania ocen proponowanych

Wyciąg ze Statutu Szkoły informujący o procedurach wystawiania przewidywanych ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania.

§ 57

1. Na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawiają przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ołówkiem w dzienniku.

2. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

3. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice otrzymują pisemną informację o przewidywanych dla ucznia śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców.

4. Jeżeli rodzice byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Po tym terminie pisemna informacja zostanie wysłana rodzicom pocztą.

§ 59

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Na zakończenie okresu i roku szkolnego uczeń dokonuje samooceny przy pomocy arkusza oceny zachowania ucznia (załącznik nr 3, 4).

3. Na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia przewidywaną dla ucznia ocenę klasyfikacyjną zachowania ołówkiem w dzienniku.

4. Wychowawca klasy przygotowuje pisemną informację o przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie zachowania i przedstawia ją uczniowi na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

5. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje zebranie rodzicielskie, na którym rodzice otrzymują pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zebranie jest obowiązkowe dla rodziców.

6. Jeżeli rodzice byli nieobecni na zebraniu rodzicielskim, mogą zgłosić się do wychowawcy w terminie 3 dni od daty zebrania i otrzymać pisemną informację o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Po tym terminie pisemna informacja zostanie wysłana rodzicom pocztą.