Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin I Regionalnej Parafiady w Prostyni

O PROGRAMIE

PARAFIADA jest autorskim programem Zakonu Pijarów stworzonym w roku 1988 na bazie starożytnej greckiej triady STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA i doświadczeń zdobytych w 400-letniej tradycji szkoły kalasantyńskiej.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza posiada prawa autorskie do programu pn. PARAFIADA. Na podstawie tego programu został stworzony całoroczny, wielostopniowy system współzawodnictwa parafiadowego, którego celem jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności zgodnie z triadą STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA zmierzających do pełnego i harmonijnego rozwoju osobowego dzieci i młodzieży wszystkich poziomów nauczania.

Partnerami Stowarzyszenia Parafiada w realizacji tego programu są parafie, szkoły, kluby, domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe i kościelne oraz instytucje państwowe, władze samorządowe i oświatowe wszystkich szczebli w kraju i zagranicą. Program PARAFIADA łączy w nowatorski sposób edukację formalną i nieformalną oraz aktywizuje społeczność lokalną wokół troski o wszechstronne i harmonijne przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia.

Stowarzyszenie zrealizowało na bazie Parafiady Dzieci i Młodzieży międzynarodowy projekt pn. ”Sport uczy i łączy wszystkich ”, który został wyróżniony w Europejskim Roku Edukacji poprzez Sport 2004 oraz projekt pn. ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, który został wpisany jako inicjatywa polska w Kalendarz Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego 2005.

Działania te zyskały uznanie i pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską PRO PUBLICO BONO 2003 w kategorii inicjatyw edukacyjnych oraz nagrodę TOTUS za rok 2004 w kategorii ”Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” za realizowany od kilkunastu lat wszechstronny program edukacji młodych pokoleń, szczególnie za projekt: Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. W 2006 roku Stowarzyszenie Parafiada otrzymało NAGRODĘ BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, natomiast w 2009 roku nagrodę FAIR PLAY Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Program wspaniale wpisuje się w inicjatywy edukacyjno-wychowawcze, charytatywne i profilaktyczne, które promują człowieka i zmierzają do budowy prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.

ORGANIZATOR

 Organizatorem Parafiady jest Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni.

 UCZESTNICTWO

Współzawodnictwo parafiadowe oparte jest na starogreckiej triadzie: Stadion – Teatr - Świątynia

Współzawodnictwo parafiadowe obejmuje: 4 dyscypliny sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, skok w dal, rzut piłeczką palantową), a także 3 konkursy (wiedzy, plastyczny, wokalny).

Współzawodnictwo parafiadowe organizowane jest dla dziewcząt i chłopców drużynowo
w następujących kategoriach:

I kategoria - szkoła podstawowa klasy IV -VI

II kategoria - gimnazjum  klasy I – III

Drużyny dokonują zgłoszenia elektronicznie lub faksem.

Za deklarację uznaje się pisemne zgłoszenie zgodne z załącznikami, zawierające listę uczestników i nazwiska opiekunów potwierdzoną podpisem i pieczęcią placówki. Przedstawienie w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji dyskwalifikuje całą reprezentację
z udziału w imprezie.

W skład każdej reprezentacji wchodzi maksymalnie 10 uczestników i co najmniej 1 opiekun.

OPIEKUNOWIE

Każda reprezentacja ma liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami
o wypoczynku zorganizowanym.

Opiekunami mogą być czynni nauczyciele, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, trenerzy klubów sportowych oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualne uprawnienia opiekuna grup kolonijnych.

Każda osoba niepełnosprawna powinna mieć zapewnioną pełną opiekę ze strony opiekuna.

TERMIN I MIEJSCE 

Regionalna  Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku  na terenie ZSG im. Jana Pawła II w Prostyni. Rozpocznie się Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Prostyni.

PROGRAM

Program I Regionalnej Parafiady Dzieci i Młodzieży tworzą trzy wzajemnie uzupełniające się części: Stadion, Teatr, Świątynia

Dla każdej kategorii program sportowo-rekreacyjny obejmuje współzawodnictwo sportowe w 4 dyscyplinach, w tym w 3 konkurencjach.  Współzawodnictwo sportowe przedstawione jest  jest w załączonych regulaminach. Program kulturalno-religijno - oświatowy obejmuje współzawodnictwo w konkursach: wiedzy, plastycznym i  wokalnym. Współzawodnictwo tej części programu rozpisane jest w regulaminach poszczególnych konkursów.

WSPÓŁZAWODNICTWO, KLASYFIKACJA, NAGRODY

Współzawodnictwo zgodnie z triadą Stadion – Teatr - Świątynia jest podstawą klasyfikacji zespołowej.

Udział w każdej z trzech części programu podlega punktacji  zespołowej . 

Zasady klasyfikacji

 1. Punktacji podlegają wszystkie reprezentacje, które startowały w poszczególnych dyscyplinach oraz brały udział w konkursach wiedzy, wokalnym plastycznym.
 2. Punktowane są 3 starty w konkurencjach sportowych oraz w 3 konkursach z części programu Teatr i Świątynia.
 3. Ogólna klasyfikacja wyników jest sumą punktów zdobytych przez poszczególnych przedstawicieli reprezentacji. 
 4. Punktacji dokonuje się według następującego klucza:

 Miejsce

Liczba punktów 

 I miejsce

5 pkt. 

 II miejsce

4 pkt. 

 III miejsce

 3 pkt.

 IV miejsce

2 pkt.

 V miejsce

 1 pkt. 

Liczba miejsc i ilość punktów zależy od ilości drużyn zgłoszonych do rywalizacji.

Za miejsca od I do III przewidziane są okolicznościowe medale, puchary, dyplomy i nagrody. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.

Każdy reprezentant ma prawo startu: maksymalnie w 2 konkurencjach sportowych. 

W stosunku do uczestników, którzy nie będą stosować się do postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wyciągnięte następujące konsekwencje: upomnienie dla uczestnika oraz opiekunów reprezentacji.

W przypadku notorycznego przekraczania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: wykluczenia uczestnika z możliwości udziału w najbliższej Parafiadzie, przekazania informacji do placówki, którą reprezentuje uczestnik, w skrajnych przypadkach do wykluczenia całej reprezentacji z dalszego udziału w Parafiadzie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Udział w I Regionalnej  Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Prostyni zgłasza się, zgodnie
z formularzami w  terminie do 5 czerwca 2017r.

Zgłoszenia niezgodne z formularzem nie będą rejestrowane.

WARUNKI UDZIAŁU

Organizatorzy zapewniają  jeden posiłek.

Opiekunowie sprawują opiekę nad swoją reprezentacją.

Dowóz na Parafiadę uczestnicy organizują we własnym zakresie.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników i ich opiekunów w czasie trwania I Regionalnej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Prostyni.

O chorobach, wypadkach itp. należy niezwłocznie powiadomić opiekuna grupy pomoc medyczną.

Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.

WOLONTARIAT

Realizacja programu współzawodnictwa parafiadowego jest oparta w dużym stopniu na zaangażowaniu wolontariuszy.

Wolontariusze mogą podejmować różne  zadania określone przez organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach szczególnych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo rozstrzygania.

Organizator  Parafiady zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji programu.

Udział w Parafiadzie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych i promocyjnych parafiady zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

 

Harmonogram I Regionalnej Parafiady w Prostyni

8.00 – Msza Święta w Bazylice Mniejszej  w Prostyni, przemarsz do szkoły.

8.45 – Uroczyste rozpoczęcie  I Regionalnej Parafiady w Prostyni.

Spotkanie z P. Marią Jasko -  brązową medalistką Mistrzostw Świata w Tokio.


BLOK SPORTOWY

9.00-12.00 - zawody sportowe zgłoszonych drużyn

- piłka siatkowa –  dla uczniów gimnazjum

- piłka nożna – dla uczniów szkoły podstawowej

- rzut piłeczką palantową – dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

-  skok w dal  - dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum


12.00-12.30    POCZĘSTUNEK DLA ZAWODNIKÓW I GOŚCI


BLOK ARTYSTYCZNY

 Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II: „Wielcy Polacy – Jan Paweł II".

 Konkurs plastyczny: „ Jan Paweł II Portret Sercem Malowany”.

Konkurs Dziecięcej Piosenki Angielskiej: „ English Songs ”.

Występy chóru szkolnego

15.00  Zakończenie Parafiady, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

Regulaminy konkurencji sportowych i karty zgłoszeń

ZAWODY SPORTOWE - INFORMACJE OGÓLNE
 1. Każda szkoła/placówka zgłasza drużynę 10 osobową ( 5 dziewczynek i 5 chłopców).
 2. Każda osoba z drużyny może brać udział maksymalnie w 2 konkurencjach sportowych.
 3. Zawody będą przebiegać w konkurencjach drużynowych. Wyniki drużynowe będą sumowane i wpłyną na ostateczną klasyfikację poszczególnych szkół/placówek.
 4. W poszczególnych konkurencjach będą mogły startować tylko i wyłącznie osoby wcześniej zgłoszone. W wypadkach losowych dopuszcza się możliwość wymiany zawodników tylko za zgodą organizatora.
 5. Przy dopuszczeniu zawodnika do udziału w zawodach sportowych wymagana jest legitymacja szkolna wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna. Weryfikacja, czy dany zawodnik posiada w/w dokumenty należy do opiekuna reprezentacji.
 6. Organizatorzy zobowiązują reprezentacje/szkoły/parafie/placówki do wyznaczenia pełnoletnich opiekunów dla swych reprezentacji w czasie trwania zawodów.
 7. Wszyscy uczestnicy zawodów startują według ustalonych regulaminów, opracowanych w oparciu o obowiązujące, wybrane przepisy PZPN, PZPS, PZA.Składy sędziowskie są powoływane przez Organizatora. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują sędziowie główni poszczególnych dyscyplin.
 8. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji z klasyfikacją końcową szkół/parafii.
 9. Każda osoba biorąca udział w zawodach musi obowiązkowo posiadać zmienne obuwie sportowe (w przypadku gry na sali gimnastycznej obuwie z jasnymi spodami) oraz odpowiedni strój sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań zawodników odpowiadają sami sprawcy.
 11. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 12. Zawodnicy przystępując do zawodów wyrażają automatycznie zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska, jeśli znajdą się oni w gronie laureatów.
 13. Zawodnicy dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 14. W miejscach rozgrywania konkurencji znajdować się będzie pomoc medyczna.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.
 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

Adresaci:
Uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych. 

Sędziowie:
Nauczyciele wychowania fizycznego

Miejsce:
Boisko szkolne przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni.

Termin:
Turniej piłki nożnej odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia turnieju: 9.00

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn godziny rozpoczęcia mogą jeszcze ulec zmianie.

 Warunki uczestnictwa:

 1.  Jedna placówka może zgłosić do udziału w turnieju 1 drużynę mieszaną (3 dziewczynki i 3 chłopców).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do turnieju drogą elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę  zgłoszenia stanowi  załącznik do regulaminu.

Przepisy:

W turnieju piłki nożnej obowiązują przepisy zgodne z przepisami piłki nożnej.

Odrębne przepisy dotyczące turnieju:

 1. Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Podczas gry na boisku jest 6 zawodników w tym bramkarz.
 3. Każda drużyna może mieć 3 zawodników rezerwowych.System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.
 4. Pole karne - zakreślony łuk o promieniu 6m.
 5. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od środka linii bramkowej.
 6. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 metrów od piłki.
 7. Przepis o spalonym nie obowiązuję.
 8. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zdobędzie taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie:
  bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami;
  różnica zdobytych i straconych bramek;
  rzuty karne.
 9. Zakaz gry w tzw. "wkrętkach".
 10. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.

Klasyfikacja generalna Parafiady:

Wyniki uzyskane w turnieju piłki nożnej zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Parafiady Regionalnej w Prostyni".

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

 

Adresaci:
Uczniowie klas gimnazjalnych.

Sędziowie:
Nauczyciele wychowania fizycznego

 Miejsce:
Hala gimnastyczna w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:
Turniej piłki siatkowej odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia turnieju: 9.00

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn godziny rozpoczęcia mogą jeszcze ulec zmianie.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w turnieju 1 drużynę mieszaną ( 3 dziewczęta i 3 chłopców).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do turnieju drogą elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę  zgłoszenia stanowi  załącznik do regulaminu.

Przepisy:

W turnieju piłki siatkowej obowiązują przepisy PZPS.

Szczegóły:

Gra odbywa się na boisku o wymiarach 18x9. Na boisku musi zawsze znajdować się 6 zawodników: 3 dziewczęta i 3 chłopców.

System rozgrywek i punktacja będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.

Podczas turnieju obowiązuje strój sportowy - wymagane jest zmienne obuwie sportowe.

Klasyfikacja generalna Parafiady

Wyniki uzyskane w turnieju piłki siatkowej zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Parafiady Regionalnej w Prostyni".


KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN ZAWODÓW W SKOKU W DAL


Adresaci:
Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

Sędzia:
Nauczyciele wychowania fizycznego

Miejsce:
Skocznia przy boisku sportowym w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:
Zawody w skoku w dal odbędą się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia zawodów: 9.00
Planowana godzina zakończenia startów: 11.00
Zawodnicy (niezależnie od kategorii wiekowej) mogą zgłaszać się w godzinach 9.00 - 11.00, aby wziąć udział w zawodach w skoku w dal.

Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 uczestników (1 dziewczynka i 1 chłopiec).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do zawodów drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

Kategorie wiekowe:

 • Kategoria P: uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych
 • Kategoria G: uczniowie gimnazjów

 Szczegóły:

 1. Skok w dal odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.
 2. Konkurencja odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 3. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 4. W kategorii P (szkoła podstawowa) odbicie do skoku wykonywane jest ze strefy długości 1m.
 5. W kategorii G (gimnazjum) odbicie do skoku wykonywane jest z belki.
 6. Każdy zawodnik ma prawo do wykonania 1 skoku próbnego, następnie 2 skoków w konkursie.
 7. O kolejności decyduje osiągnięty wynik - jeżeli dwie lub więcej osób uzyskało tą samą odległość lepszego skoku to do ustalenia kolejności zawodników uwzględnia się odległość drugiego skoku.
 8. Skok w dal zaliczany jest do konkurencji drużynowej.

 Klasyfikacja generalna Parafiady

Wyniki uzyskane w zawodach w skoku w dal zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Regionalnej Parafiady w Prostyni".

REGULAMIN ZAWODÓW W RZUCIE PIŁKĄ PALANTOWĄ


Adresaci:
Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

Sędzia:
Nauczyciele wychowania fizycznego

Miejsce:
Boisko sportowe w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:
Zawody w rzucie piłką palantową odbędą się 13 czerwca 2017 roku.
Godzina rozpoczęcia zawodów: 9.00
Planowana godzina zakończenia startów: 11.00
Zawodnicy (niezależnie od kategorii wiekowej) mogą zgłaszać się w godzinach 9.00 - 11.00, aby wziąć udział w zawodach w rzucie piłką palantową.

Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 uczestników (1 dziewczynka i 1 chłopiec).
 2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do zawodów drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 29 6449200.
 3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku.
 4. Kartę zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

 Kategorie wiekowe:

 • Kategoria P: uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych
 • Kategoria G: uczniowie gimnazjów

Szczegóły:

Rzut piłką palantową odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.

Konkurencja odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zawodników obowiązuje strój sportowy.

Rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

Każdy zawodnik ma prawo do wykonania 1 rzutu próbnego, a następnie 2 rzutów w konkursie.

Odległość uzyskana przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do pół metra.

O kolejności decyduje osiągnięty wynik - jeżeli dwie lub więcej osób uzyskało tą samą odległość lepszego rzutu to do ustalenia kolejności zawodników uwzględnia się odległość drugiego skoku.

Rzut piłką palantową zaliczany jest do konkurencji drużynowej.

 Klasyfikacja generalna Parafiady:

Wyniki uzyskane w zawodach w skoku w dal zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej wyników "I Parafiady Regionalnej w Prostyni".

 

Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń

 

 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów osobą papieża Polaka – historia życia, droga do świętości

- pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II

- kształtowanie postawy miłości Boga i bliźniego
- uczenie kulturalnego współzawodnictwa

- integracja uczniów z różnych szkół

Kategorie konkursowe:

Konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II (okres dzieciństwa, młodości, kapłaństwa,  pontyfikatu)

Konkurs realizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

1.  szkoła podstawowa klasy IV- VI

2. gimnazjum klasy I - III

W konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły z każdej grupy wiekowej.

Zasady konkursu:

1. Arkusz konkursowy został przygotowany w oparciu o ogólnodostępną wiedzę o postaci Papieża

2. Forma konkursu to dwie rundy. Pierwsza składa się z 25 pytań testowych, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej, w ciągu 20 minut, zaznaczając właściwą odpowiedź. Dwie osoby tworzące zespół rozwiązują test oddzielnie. Następnie sumuje się punkty. Pięć zespołów 2-osobowych z największą liczbą punktów z pierwszej rundy przechodzi do drugiej. Druga runda to zestaw pytań, na które zespoły udzielają ustnej odpowiedzi losując numer pytania. Gdy pytania się wyczerpią zespół, który w drugiej rundzie zdobył największą ilość punktów wygrywa zajmując miejsce. II i III miejsce zajmują kolejne drużyny zgodnie z ilością zdobytych punktów.
W przypadku otrzymania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie zorganizowana dodatkowa część - dogrywka, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu.

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty, które zostaną doliczone do wyników klasyfikacji generalnej “ I Regionalnej Parafiady w Prostyni”

 

 Karty zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do ZSG w Prostyni na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faxem pod numer: 29 644 92 00 do dnia 5 czerwca 2017 roku.


Zakres materiału dla szkoły podstawowej

1. Okres wadowicki - dzieciństwo:

 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska.

3. Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej,

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

6. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce):

 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Joanna Beretta Molla,

7. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.


Zakres materiału dla gimnazjum

1. Okres wadowicki - dzieciństwo:

 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • działalność naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska,
 • biskup Wojtyła na Soborze Watykańskim II.

3. Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • nauczanie papieskie – encykliki (liczba, nazwy) w tym encykliki społeczne,
 • inne dokumenty papieskie – ważniejsze adhortacje i listy,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej.

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • dokumenty papieskie poświęcone Bożemu Miłosierdziu,
 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

6. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce):

 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Joanna Beretta Molla

7. Jan Paweł II – poeta i prozaik:

 • poezja i książki papieża (podstawowe informacje).

8. Instytucje, które odwiedził Jan Paweł II:

 • ONZ, UNESCO, Parlament Europejski, Trybunał Praw Człowieka, Parlament RP (data, przesłanie – główne myśli).

9. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.

 KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

REGULAMIN KONKURSU DZIECIĘCEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ

ENGLISH SONGS

 Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych
Uczniowie klas gimnazjalnych.

Jury:

Nauczyciele języka angielskiego oraz zajęć artystycznych

 Miejsce:

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni

Termin:

Konkurs odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku

 Cele:

 • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
 • propagowanie nauki języka obcego poprzez piosenkę,
 • promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • doskonalenie wymowy i wzbogacanie leksyki.

Warunki uczestnictwa:

1. Zadaniem uczestników jest zaśpiewanie piosenki w języku angielskim z repertuaru dziecięcego lub młodzieżowego

2. W konkursie może wziąć udział  solista lub zespół wokalny składający się maksymalnie z  5 osób w poszczególnej kategorii,

3. Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 minut

4. Piosenka powinna pochodzić z kanonu piosenki dziecięcej w przypadku szkół podstawowych oraz piosenki młodzieżowej w przypadku gimnazjalistów

5. Uczestnicy mogą śpiewać z podkładem muzycznym, a capella lub z osobą akompaniującą na własnym instrumencie muzycznym.

6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.

7. Ocenie Jury podlegać będą:

 - walory głosowe uczestników

 - ciekawa interpretacja utworu

 - dobór repertuaru do wieku

 - muzykalność i poczucie rytmu

 - dykcja i poprawność językowa

 - ogólny wyraz artystyczny

 - ruch sceniczny

 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, które przyznawane będą w  kategoriach:

–    klasy IV – VI szkół podstawowych

–    klasy I – III gimnazjów

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty, które zostaną doliczone do wyników klasyfikacji generalnej
“I Regionalnej Parafiady w Prostyni”

9. Karty zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do ZSG w Prostyni na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faxem pod numer: 29 644 92 00 do dnia 5 czerwca 2017 roku.

 KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

"JAN PAWEŁ II - PORTRET SERCEM MALOWANY"

 

Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły - Świętego Jana Pawła II. Ma on na celu pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności papieża, uwrażliwianie na piękno stworzonego świata, przybliżenie wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim wskazywanie dobrych wartości  w życiu młodego człowieka. 

Cele konkursu:

 • kultywowanie pamięci o papieżu
 • pogłębianie zainteresowania dzieci osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II,
 • integracja szkół,
 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.
 • wspieranie  prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży;
 • prezentacja i popularyzacja twórczości  plastycznej dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; 

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
Uczniowie klas gimnazjalnych

 Komisja:

Organizator powoła niezależną komisję złożoną z trzech osób

 Miejsce:                                           

Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni

Termin:

13 czerwca 2017 roku.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem: „Jan Paweł II – portret sercem malowany''
 2. Format prac: A3.
 3. Technika wykonania – malarstwo. Organizator zapewnia narzędzia i materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej.
 4. Uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę, szkoła w każdej grupie wiekowej  może zgłosić jednego uczestnika.
 5. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do konkursu drogą elektroniczną na adres zsg_prostyn.op.pl lub faksem na numer (29) 64 49 200
 6. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 r.
 7. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu.

Kryteria oceny:

 1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

II grupa: kl. I-III Gimnazjum

Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:

- zgodność z tematyką konkursu,

- oryginalność spojrzenia autora na tematykę,

- walory artystyczne,

Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy

Klasyfikacja generalna Parafiady

Punkty uzyskane w konkursie plastycznym zostaną doliczone do klasyfikacji generalnej I Regionalnej Parafiady w Prostyni.

Uwagi organizacyjne:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 KARTA ZGŁOSZENIA

14 DH "SOKOŁY"

Grafika losowa

1.jpgPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.